Záručné podmienky

Záruka je poskytovaná len konečnému spotrebiteľovi (ďalej len „Kupujúci“) a len na výrobok slúžiaci na bežné používanie v domácnosti.       

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku po dobu dvadsiatich štyroch mesiacov, pokiaľ nie je životnosť výrobku kratšia, a to od prevzatia výrobku Kupujúcim (ďalej len „Záruka“).

Kupujúci má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu súčasti výrobku, ak sa vada týka len súčasti výrobku, a ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady.

Právo na výmenu výrobku, zľavy z ceny výrobku a odstúpenie od kúpnej zmluvy možno uplatniť len pri splnení všetkých zákonných predpokladov, a len vtedy ak nebol reklamovaný výrobok nadmerne opotrebovaný alebo poškodený.

Podmienkou pre uplatnenie každého práva zo Záruky (ďalej len „Reklamácia“) je, že:

a)     reklamovaný výrobok bol inštalovaný, uvedený do prevádzky a vždy prevádzkovaný v súlade s návodom na jeho použitie;

b)     akékoľvek záručné alebo iné opravy, či úpravy výrobku boli vždy vykonané výhradne v Autorizovanom servisnom stredisku;

c)     Kupujúci pri Reklamácií výrobku predloží platný doklad o kúpe reklamovaného výrobku a Záručný list, v prípade, ak bol k reklamovanému výrobku vydaný.

Právo na záručnú opravu môže Kupujúci uplatniť v najbližšom Autorizovanom servisnom stredisku alebo u Predávajúceho.

Ak bol k reklamovanému výrobku vydaný Záručný list, pri uplatnení Záruky priamo v Autorizovanom servisnom stredisku je potrebné, aby ho Kupujúci predložil riadne vyplnený.

Kupujúci musí umožniť overenie existencie reklamovanej vady, vrátane zodpovedajúceho vyskúšania (prípadne demontáže) výrobku a to v prevádzkovej dobe Autorizovaného servisného strediska.

Právo na záručnú opravu je Kupujúci povinný uplatniť v príslušnom Autorizovanom servisnom stredisku alebo u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca záručnej doby, inak toto právo zaniká.

Autorizované servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie a podľa povahy vady výrobku rozhodne o spôsobe jej riešenia. Kupujúci je povinný poskytnúť Autorizovanému servisnému stredisku súčinnosť potrebnú k preukázaniu uplatneného práva a zodpovednosti za vady, k overeniu existencie reklamovanej vady a k záručnej oprave výrobku.

Plynutie záručnej doby spočíva od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať z Autorizovaného servisného strediska, avšak len za splnenia podmienky uvedenej v predchádzajúcej vete.

Po vykonaní záručnej opravy je Autorizované servisné stredisko povinné vydať Kupujúcemu čitateľnú kópiu Opravného listu. Opravný list slúži k preukázaniu práv Kupujúceho, preto je potrebné skontrolovať jeho obsah pred jeho podpísaním a jeho kópiu starostlivo uschovať.

Ak nebude zistená vada, ktorá bola reklamovaná, alebo nepôjde o vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, alebo ak Kupujúci neposkytne Autorizovanému stredisku vyššie uvedenú súčinnosť, je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu a Autorizovanému servisnému stredisku všetky prípadné náklady, ktoré im v tejto súvislosti vznikli.

Záruka vyplývajúca z tohto záručného listu platí len na území Slovenskej republiky. Nevzťahuje sa na opotrebovanie alebo poškodenie výrobku (vrátane poškodení spôsobených poruchami v elektrickej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami a pod.), na prípadný nedostatok akosti, alebo inej úžitkovej vlastnosti, ktorý nie je vadou výrobku, ani na výrobok, ktorý bol použitý nad rámec bežného používania v domácnosti (napr. na podnikateľské účely a pod.). Plná záruka sa tiež nevzťahuje na súčasti, ktorých životnosť je kratšia ako 24 mesiacov; napr. žiarovky a akumulátory, ktorých životnosť je 12 mesiacov

Ak bol reklamovaný výrobok posúdený Autorizovaným servisným strediskom ako neopraviteľný v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, vydá Autorizované servisné stredisko kupujúcemu o tejto skutočnosti potvrdenie na Opravnom liste. Kupujúci je následne potom oprávnený uplatniť nárok na výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy u Predávajúceho, kde bol reklamovaný výrobok zakúpený.

Poskytnutím Záruky nie sú dotknuté práva Kupujúceho, ktoré vyplývajú z kogentných ustanovení osobitných právnych predpisov.

Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu na jeho žiadosť zoznam Autorizovaných servisných stredísk v Slovenskej republike, vrátane ich telefónnych čísel.

Akékoľvek bližšie informácie o záruke a Autorizovaných servisných strediskách poskytnú:

a)     Predávajúci

b)     Zákaznícke centrum Dovozcu, a to buď na telefóne 02/32141334-5 alebo na adrese ELECTROLUX Slovakia, Zákaznícke centrum, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

INFOLINKA: 02/32141334 – 5

c)     alebo ich nájdete na www.electrolux.sk

Upozornenie pre Kupujúceho:

Dovozca v záujme čo najlepšieho uspokojovania Vašich potrieb priebežne kontroluje prácu Autorizovaných servisných stredísk. Preto Vás prosíme, aby ste pracovníkom Dovozcu pri tejto kontrolnej činnosti podľa svojich možností vychádzali v ústrety, najmä poskytnutím požadovaných informácií ohľadne záručných opráv alebo predložením kópie Opravného listu.