Pravidlá a podmienky - Záruka vrátenia peňazí 45 dní na vyskúšanie

Akcia „Záruka vrátenia peňazí 45 dní na vyskúšanie“ umožňuje kúpiť si tyčové vysávače modelového radu WELL Q8, WELL Q7, WELL Q6 bez rizika!

Ak daný model nesplní vaše očakávania a dodržíte uvedené podmienky, poskytneme vám záruku vrátenia peňazí, a to až 45 dní od nákupu daného modelu.

 

USPORIADATEĽ 

Spoločnosť: ELECTROLUX, s.r.o., so sídlom Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, Slovenská Republika, IČO: 52542319, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka 2461 C (ďalej tiež len „usporiadateľ“)

 

ORGANIZÁTOR

Spoločnosť: BAGOSPORT s.r.o., so sídlom: Drnovská 968/36, 161 00, Praha 6 - Ruzyně, Česká Republika, IČO: 24281859, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 192608

NÁZOV AKCIE

„Záruka vrátenia peňazí 45 dní na vyskúšanie“ (ďalej len „akcia“)

 

TRVANIE

Od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021

 

MIESTO KONANIA

Česká republika

 

PODMIENKY AKCIE

Účastníkom akcie sa stáva každý zákazník starší ako 18 rokov, s doručovacou adresou vo Slovenskej Republike, ktorý si v termíne 1. 5. 2021 – 30. 6. 2021 kúpi výrobok usporiadateľa, a to tyčový vysávač, model: WQ81-ALRS, WQ81-PANIM, WQ71-50IB, WQ71-P50IB, WQ71-P52SS, WQ61-40OG, WQ61-42GG, WQ61-44SW, WQ61-46DB (ďalej len „vybraný výrobok“).

 1. Účastník akcie musí pre využitie záruky vrátenia peňazí najneskôr do 14 dní od nákupu svoj zakúpený spotrebič zaregistrovať na webovej stránke: www.electrolux.sk/45dni.
 2. Ak účastník akcie chce využiť záruku vrátenia peňazí, musí najneskôr na 45. deň od zakúpenia vybraného výrobku (1. dňom sa myslí deň nákupu v kamennej predajni alebo deň prevzatia výrobku od prepravcu) kontaktovať zákaznícku linku týmito spôsobmi: 1. telefonicky na čísle: +420 722 156 557 po – pia, 9 – 17 h) alebo 2. e-mailom na info@electrolux-akce.cz. Zákaznícka linka sa následne dohodne s účastníkom akcie na detailoch vrátenia vybraného výrobku.
 3. Akciu nie je možné využiť na predajnom mieste, na ktorom bol vybraný výrobok zakúpený.
 4. V prípade, že posledný deň 45-dňovej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu či sviatok, lehota sa považuje za dodržanú, ak účastník akcie kontaktuje zákaznícku linku nasledujúci pracovný deň – pozri bod 2 týchto podmienok.
 5. Vybraný výrobok je možné vrátiť výlučne nepoškodený, čistý, v pôvodnom obale, s kompletným príslušenstvom a s originálom alebo kópiou dokladu o nákupe.
 6. V prípade, že je výrobok mechanicky poškodený alebo chýba niektorá časť príslušenstva, využitie akcie nie je možné. Ak zákazník napriek tomu skontaktuje zákaznícku linku, dohodne odvoz a odovzdá vybraný výrobok prepravcovi, pričom nesplní predchádzajúce podmienky, bude mu účtovaná doprava tam aj späť.
 7. Zaslanie vybraného výrobku na účely využitia záruky vrátenia peňazí sa riadi týmto postupom:
 1. Akcia sa vzťahuje na výrobky zaplatené v hotovosti (vrátane dobierky), platobnou kartou, príp. bankovým prevodom.
 2. Jedna osoba môže vrátiť len jeden výrobok.
 3. Keď účastník akcie kontaktuje zákaznícku linku jedným z vybraných spôsobov uvedených v bode 2 týchto podmienok na účely využitia akcie, potvrdzuje tým, že sa zoznámil s podmienkami akcie a prijíma ich.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne a bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania alebo akciu zrušiť. Zmena pravidiel či prípadné zrušenie sa nebude vzťahovať na výrobky, ktoré už boli zakúpené.
 5. Usporiadateľ akcie nezodpovedá za ujmy, ktoré vzniknú v prípade nemožnosti zvozu výrobku od účastníka akcie a/alebo nemožnosti doručenia vrátených peňazí z dôvodu nesprávnej adresy alebo chybne uvedeného čísla účtu.
 6. Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky účasti v akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o každej otázke spojenej s akciou.
 7. Usporiadateľ má právo vylúčiť z akcie ktoréhokoľvek účastníka v prípade, že by tento účastník porušoval pravidlá či konal v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov alebo ujmy, ktoré by účastníkovi mohli vzniknúť pre vylúčenie. V prípade vylúčenia účastníka z akcie bude výrobok, pokiaľ už bol od účastníka akcie prevzatý, vrátený na jeho adresu, príp. vôbec nebude od účastníka akcie prevzatý.
 8. Prípadné námietky proti priebehu akcie možno zaslať usporiadateľovi doporučene do 120 dní od ukončenia akcie, t. j. uplynutia vyššie uvedeného času trvania akcie, a to len písomne na poštovú adresu usporiadateľa. Námietky podané neskoršie sa nezohľadnia. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.
 9. Ak účastník chce využiť štandardné zákonné podmienky súvisiace s nákupom vybraného výrobku, napríklad reklamáciu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí sa vždy obrátiť na predajné miesto, na ktorom daný výrobok zakúpil, teda riešiť danú záležitosť s priamym predajcom, od ktorého dostal kúpny doklad v súlade s obchodným a reklamačným poriadkom daného predajného miesta.
 10. Úplné aktuálne znenie pravidiel akcie bude v čase konania akcie nepretržite k dispozícii na www.electrolux.sk/45-dni
 11. Nakladanie s osobnými údajmi sa riadi pravidlami usporiadateľa, viac informácií nájdete tu.

 

Podmienky sú platné a účinné od 1. 5. 2021