Úplné pravidlá súťaže „Súťaž o rúru s parnou funkciou SteamBake“

Nižšie uvedený text obsahuje úplné pravidlá súťaže „Súťaž o rúru s parnou funkciou SteamBake " na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „súťaž“). Ide o jediný text, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže.

 

 1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť doblogoo, s. r. o., so sídlom: Radhošťská 1942/2, Praha – Žižkov, 130 00, Česká republika, IČO: 04564782, DIČ: CZ04564782, zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C249843 (ďalej len „organizátor“).

 

 1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť ELECTROLUX, s. r. o., so sídlom Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČO: 18631975, DIČ: CZ18631975, Česká republika, zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 2461 (ďalej len „usporiadateľ“). Usporiadateľ ani organizátor nie je prevádzkovateľom elektronickej sociálnej siete Facebook (ďalej len „sieť Facebook“).

 

 1. Čas a miesto konania súťaže

Súťaž prebehne v období od 2. 3. 2021 do 21. 3. 2021 (ďalej len „čas konania súťaže“) na internete a ďalej na území Slovenskej republiky.

 

 1. Súťažiaci

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa stanovené pravidlá súťaže. Pre účastníkov súťaže platia (okrem iného) nasledujúce pravidlá:

4.1. Podmienkou účasti v súťaži je, aby bol záujemca o účasť v súťaži v čase, keď sa chce súťaže zúčastniť, už zaregistrovaný ako užívateľ na sieti Facebook.

4.2. Každý súťažiaci musí byť kedykoľvek schopný preukázať autenticitu svojho facebookového profilu.

4.3. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz v každom kole súťaže, t. j. pod každý z troch súťažných príspevkov na facebookovej stránke Electrolux SK môže publikovať vždy iba 1 súťažný komentár.

Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi, usporiadateľovi či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takýchto osôb v blízkom vzťahu.

Osoba, ktorá nesplní ktorúkoľvek z podmienok účasti uvedenú v týchto pravidlách, sa nemôže súťaže zúčastniť, a ak sa súťaže zúčastní, nemá nárok na výhru a môže byť kedykoľvek zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 

 1. Mechanizmus súťaže

V termíne od 2. 3. 2021 do 21. 3. 2021 má každý užívateľ na Facebooku, ktorý spĺňa vyššie uvedené kritériá, možnosť zúčastniť sa súťaže.

Súťažiaci musí vložiť svoje súťažné komentáre pod súťažné príspevky na stránke Electrolux SK, ktoré budú publikované v období danej súťaže, t. j. od 2. 3. 2021 do 21. 3. 2021

Súťažiaci formou komentárov vyjadrí svoj názor na otázky v súťažných príspevkoch.

 

 

 

Súťažné komentáre bude možné vkladať pod všetky tri súťažné príspevky až do nedele 21. 3. 2021 23:59. Súťažné komentáre vložené po tomto dátume a čase nebudú zaradené do súťaže.

Každý súťažiaci môže publikovať iba 1 súťažný komentár pod každý z 3 súťažných príspevkov a komentár musí byť verejný. Podmienkou zaradenia do žrebovania o výhru v súťaži je, že všetky 3 súťažné komentáre musia správne odpovedať na súťažné otázky.

 

 1. Výhry v súťaži a ich oznámenie

Odborná porota určí po skončení súťaže 1 víťaza.

Porota je zložená zo zástupcov spoločnosti Electrolux a zo zástupcov spoločnosti Doblogoo.

 

6.1. Stanovená odmena pre výhercu:

Vstavaná rúra s parnou funkciou SteamBake, model: EOD6P71X

Meno víťaza bude oznámené v novom príspevku na facebookovej stránke Electrolux SK a zároveň odpovieme víťazovi na jeho súťažný komentár pod tretím súťažným príspevkom. Víťaz bude zároveň v prípade výhry vyzvaný, aby usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo) súkromnou správou. Ak víťaz kontaktné informácie podľa pokynov vo výzve nedoručí do 29. 3. 2021, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Nárok na výhru ďalej stráca súťažiaci, ktorý nesplní niektorú z podmienok účasti v súťaži alebo nepreukáže jej splnenie, a ďalej súťažiaci, ktorý koná inak v rozpore s týmito pravidlami alebo ktorý je zo súťaže vylúčený. V prípade, že vylúčenému účastníkovi súťaže už bola odovzdaná výhra, je povinný ju vrátiť, a ak to nie je možné, uhradiť usporiadateľovi hodnotu výhry v peniazoch; tým nie je dotknutá zodpovednosť účastníka súťaže v súvislosti s náhradou škody, vrátane nehmotnej, usporiadateľovi, organizátorovi alebo tretím osobám. Na výhry nevzniká právny nárok a nie je možné ich zameniť za hotovosť ani namiesto nich požadovať iné plnenie.

 

 1. Odovzdanie výhry

Výhercovi bude výhra zaslaná na ním uvedenú adresu kuriérom alebo poštou. Výhra súťažiaceho, ktorú z dôvodov spočívajúcich nie na strane usporiadateľa alebo organizátora nebude možno súťažiacemu doručiť, prepadá v prospech usporiadateľa.

 

 1. Autorské práva, spracovanie osobných údajov a schválenie pravidiel

Vstupom do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže. Vstupom do súťaže poskytuje súťažiaci usporiadateľovi a organizátorovi bezplatne výhradné právo na použitie vloženého materiálu všetkými spôsobmi uvedenými v zákone č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom vrátane zmien niektorých zákonov (autorský zákon) v platnom znení (ohľadne rozmnožovania, rozširovania, poskytovania verejnosti prostredníctvom internetu, tlače, audiovizuálne, zvukovo, obrazovo a pod.), a to v neobmedzenom rozsahu z hľadiska času, územia a množstva, či už v tlačenej, elektronickej, alebo inej podobe, v súvislosti so súťažou, alebo na iné marketingové účely organizátora alebo usporiadateľa súťaže.

Súťažiaci sa zaväzuje odškodniť usporiadateľa alebo organizátora v prípade akejkoľvek škody vrátane nehmotnej im spôsobenej v dôsledku umiestnenia vloženého materiálu v rozpore s týmito pravidlami alebo s pravidlami siete Facebook.

Usporiadateľ súťaže bude v pozícii správcu osobných údajov spracovávať, či už manuálne, alebo elektronicky, a uchovávať osobné údaje týkajúce sa súťažiacich v rozsahu:

Osobné údaje vo vyššie vymedzenom rozsahu bude usporiadateľ spracovávať za účelom identifikácie účastníkov súťaže. Právnym dôvodom spracovania je oprávnený záujem usporiadateľa a organizátora o riadny priebeh súťaže, uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich so súťažou, a výkon zákonných povinností v súvislosti s uchovávaním účtovných a daňových dokladov; tieto údaje budú usporiadateľom spracovávané po dobu 6 rokov alebo dlhšie, ak tak vyžaduje zákon.

Osobné údaje v podobe obrazového, zvukového alebo audiovizuálneho záznamu výhercu alebo jeho prejavov osobnej povahy, meno a priezvisko výhercu a komentár na sociálnej sieti Facebook spojený s osobou súťažiaceho budú usporiadateľom spracovávané tiež za účelom zverejnenia v médiách, v propagačných materiáloch a iných prostriedkoch usporiadateľa, na internetových stránkach usporiadateľa a sociálnej sieti Facebook, resp. Instagram alebo YouTube. Právnym dôvodom spracovania je oprávnený záujem usporiadateľa o zverejnenie výsledku súťaže. Tieto údaje budú usporiadateľom spracovávané po dobu neurčitú, najdlhšie však do naplnenia účelu spracovania.

Usporiadateľ je oprávnený pri splnení povinností vyplývajúcich z príslušného právneho predpisu o ochrane osobných údajov v platnom znení, poskytovať osobné údaje svojim spracovateľom a poskytovateľom služieb, pričom takým spracovateľom je organizátor a ďalšie osoby, ktorých zoznam je dostupný u usporiadateľa. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spracovateľom v rámci Európskej únie, avšak nezamýšľa odovzdávať osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezaručujú úroveň ochrany osobných údajov primeranú podmienkam platným v Európskej únii.

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov majú súťažiaci právo:

 1. požadovať od usporiadateľa prístup k osobným údajom a ich prípadnú opravu či vymazanie,
 2. kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v zákonnom rozsahu,
 3. podať námietku proti spracovaniu či požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov,
 4. nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre súťažiacich malo právne účinky alebo by sa súťažiacich obdobným spôsobom významne dotýkalo,
 5. obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov s akoukoľvek žiadosťou alebo sťažnosťou.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracovania osobných údajov je možné kontaktovať usporiadateľa na e-mailovej adrese privacy@electrolux.com.

 

 1. Ostatné ustanovenia a podmienky súťaže

9.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny jej trvania, či súťaž kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na facebookovej stránke Electrolux SK.

9.2. Ak bude mať organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo ak k takému konaniu dôjde, môže byť súťažiaci zo súťaže bez náhrady vylúčený; to platí rovnako aj v prípade iného konania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, ktorá je inak v rozpore s pravidlami súťaže či podmienkami alebo so všeobecnými zásadami poctivej súťaže a fair play. Rozhodnutie organizátora alebo usporiadateľa o vylúčení zo súťaže je konečné, bez možnosti odvolania.

9.3. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo považovať za podvodné také facebookové účty, ktoré majú menej ako 10 priateľov, a súťažiaceho s takým účtom zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

9.4. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým za funkčnosť internetu a elektronickej sociálnej siete Facebook), ani za konanie tretích osôb na sociálnej sieti Facebook či inde na internete.

9.5. Usporiadateľ ani organizátor súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry potom, čo ju odovzdal doručovateľovi (pošte, kuriérovi a pod.).

9.6. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním akýchkoľvek úkonov v rámci súťaže, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi.

9.7. Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

9.8. Ak nebude pre jednotlivý prípad výslovne dohodnuté inak, z povahy súťaže organizátor neposkytuje na výhru záruku za akosť a nie je možné domáhať sa reklamácie.

9.9. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu podľa pravidiel patrí. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti.

9.10. Organizátor si vyhradzuje právo poskytnúť výhercom alternatívnu výhru v rovnakej hodnote v závislosti od dostupnosti.

9.11. Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sieti Facebook. Informácie poskytnuté v rámci súťaže neposkytuje súťažiaci prevádzkovateľovi siete Facebook. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti musia byť adresované organizátorovi, nie prevádzkovateľovi siete Facebook.

9.12. V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi súťažiacimi a organizátorom a usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného súkromného práva.

V Prahe, dňa 1. 3. 2021.