Úplné znenie pravidiel súťaže "Súťaž o tyčový vysávač Electrolux 700" Electrolux SK

Nižšie uvedený text obsahuje úplné pravidlá súťaže „Súťaž o tyčový vysávač Electrolux 700 " na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „súťaž“). Ide o jediný text, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže.

 

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť doblogoo, s. r. o., so sídlom: Radhošťská 1942/2, Praha – Žižkov, 130 00, Česká republika, IČO: 04564782, DIČ: CZ04564782, zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C249843 (ďalej len „organizátor“).

 

2. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť ELECTROLUX, s. r. o., so sídlom Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČO: 18631975, DIČ: CZ18631975, Česká republika, zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 2461 (ďalej len „usporiadateľ“). Usporiadateľ ani organizátor nie je prevádzkovateľom elektronickej sociálnej siete Instagram (ďalej len „sieť Instagram“).

 

3. Čas a miesto konania súťaže

Súťaž prebehne v období od 12. 6. 2023 do 21. 6. 2023, alej len „čas konania súťaže“) na internete a ďalej na území Slovenskej republiky.

 

4. Súťažiaci

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa stanovené pravidlá súťaže. Pre účastníkov súťaže platia (okrem iného) nasledujúce pravidlá:

4.1. Podmienkou účasti v súťaži je, aby bol záujemca o účasť v súťaži v čase, keď sa chce súťaže zúčastniť, už zaregistrovaný ako užívateľ na sieti Instagram.

4.2. Každý súťažiaci musí byť kedykoľvek schopný preukázať autenticitu svojho Instagramového profilu.

4.3. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť viackrát, tj. publikovať na svojom Instagramovom účte jednu a viac súťažných fotografií/videí s dosiahnutým výsledkom a označením @electrolux.sk.

Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi, usporiadateľovi či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takýchto osôb v blízkom vzťahu.

Osoba, ktorá nesplní ktorúkoľvek z podmienok účasti uvedenú v týchto pravidlách, sa nemôže súťaže zúčastniť, a ak sa súťaže zúčastní, nemá nárok na výhru a môže byť kedykoľvek zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 

5. Mechanizmus súťaže

V termíne od 12. 6. 2023 do 21. 6. 2023 má každý používateľ Instagramu spĺňajúci vyššie uvedené kritéria možnosť zúčastniť sa súťaže.

Súťažiaci musí publikovať na svojom profile alebo v Stories svoju fotografiu/video s použitím filtra „Electrolux 700“ s jasne zreteľným výsledkom hry. Podmienkou je označenie profilu @electrolux.sk. Príspevok musí byť verejný.

Fotografiu/video bude možné publikovať do 21. 6. 2023 23:59 hod. Príspevky a stories publikované po tomto dátume a čase nebudú zaradené do súťaže.

 

6. Výhry v súťaži a ich oznámenie 

Výhercom hlavnej ceny sa stane ten, ktorý do 21. 6. 2023 23:59 hod. nahrá na svoj Instagramový účet fotografiu/video zachytávajúci výsledok s najvyšším počtom chytených vysávačov.

Ďalší dvaja používatelia v poradí s najvyšším dosiahnutým výsledkom vyhrajú vedľajšie ceny (ďalej v 6.1. Stanovená odmena pre výhercov).

Pokiaľ nastane situácia, keď dvaja a viac účastníkov dosiahnu rovnaký výsledok, víťazom sa stáva ten, ktorý foto/video ukazujúci dané skóre s označením @electrolux.sk nazdieľal ako prvý.

Každý súťažiaci môže vyhrať len raz.

Výhercovia budú vyhlásení v stories 22. 6. 2023.

6.1. Stanovená odmena pre výhercu:

Výhrou v súťaži bude:

1. Miesto: 900 402 141 Tyčový vysávač Electrolux 700 EP71AB14UG

2. Miesto: 910 003 694 Electrolux stolný mixér Create 3 E3SB1-4ST

3. Miesto: 910 003 622 Electrolux hriankovač Create 3 E3T1-3ST

Víťazi budú zároveň v prípade výhry vyzvaný na zaslanie svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) v súkromnej správe. Pokiaľ kontaktné informácie podľa pokynov vo výzve nedoručí do 29. 6. 2023, stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Nárok na výhru ďalej stráca súťažiaci, ktorý nesplní niektorú z podmienok účasti v súťaži alebo nepreukáže jej splnenie, a ďalej súťažiaci, ktorý koná inak v rozpore s týmito pravidlami alebo ktorý je zo súťaže vylúčený. V prípade, že vylúčenému účastníkovi súťaže už bola odovzdaná výhra, je povinný ju vrátiť, a ak to nie je možné, uhradiť usporiadateľovi hodnotu výhry v peniazoch; tým nie je dotknutá zodpovednosť účastníka súťaže v súvislosti s náhradou škody, vrátane nehmotnej, usporiadateľovi, organizátorovi alebo tretím osobám. Na výhry nevzniká právny nárok a nie je možné ich zameniť za hotovosť ani namiesto nich požadovať iné plnenie.

 

7. Odovzdanie výhry

Výhercom bude výhra zaslaná na ním uvedenú adresu kuriérom či poštou. Výhra súťažiaceho, ktorú z dôvodov spočívajúcich nie na strane usporiadateľa alebo organizátora nebude možno súťažiacemu doručiť, prepadá v prospech usporiadateľa.

 

8. Autorské práva, spracovanie osobných údajov a schválenie pravidiel

Vstupom do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže. Vstupom do súťaže poskytuje súťažiaci usporiadateľovi a organizátorovi bezplatne výhradné právo na použitie vloženého materiálu všetkými spôsobmi uvedenými v zákone č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom vrátane zmien niektorých zákonov (autorský zákon) v platnom znení (ohľadne rozmnožovania, rozširovania, poskytovania verejnosti prostredníctvom internetu, tlače, audiovizuálne, zvukovo, obrazovo a pod.), a to v neobmedzenom rozsahu z hľadiska času, územia a množstva, či už v tlačenej, elektronickej, alebo inej podobe, v súvislosti so súťažou, alebo na iné marketingové účely organizátora alebo usporiadateľa súťaže.

Súťažiaci sa zaväzuje odškodniť usporiadateľa alebo organizátora v prípade akejkoľvek škody vrátane nehmotnej im spôsobenej v dôsledku umiestnenia vloženého materiálu v rozpore s týmito pravidlami alebo s pravidlami siete Instagram. Usporiadateľ súťaže bude v pozícii správcu osobných údajov spracovávať, či už manuálne, alebo elektronicky, a uchovávať osobné údaje týkajúce sa súťažiacich v rozsahu:

Osobné údaje vo vyššie vymedzenom rozsahu bude usporiadateľ spracovávať za účelom identifikácie účastníkov súťaže. Právnym dôvodom spracovania je oprávnený záujem usporiadateľa a organizátora o riadny priebeh súťaže, uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich so súťažou, a výkon zákonných povinností v súvislosti s uchovávaním účtovných a daňových dokladov; tieto údaje budú usporiadateľom spracovávané po dobu 6 rokov alebo dlhšie, ak tak vyžaduje zákon.

Osobné údaje v podobe obrazového, zvukového alebo audiovizuálneho záznamu výhercu alebo jeho prejavov osobnej povahy, meno a priezvisko výhercu a príspevok na sociálnej sieti Instagram spojený s osobou súťažiaceho budú usporiadateľom spracovávané tiež za účelom zverejnenia v médiách, v propagačných materiáloch a iných prostriedkoch usporiadateľa, na internetových stránkach usporiadateľa a sociálnej sieti Instagram, resp. Facebook alebo YouTube. Právnym dôvodom spracovania je oprávnený záujem usporiadateľa o zverejnenie výsledku súťaže. Tieto údaje budú usporiadateľom spracovávané po dobu neurčitú, najdlhšie však do naplnenia účelu spracovania.

Usporiadateľ je oprávnený pri splnení povinností vyplývajúcich z príslušného právneho predpisu o ochrane osobných údajov v platnom znení, poskytovať osobné údaje svojim spracovateľom a poskytovateľom služieb, pričom takým spracovateľom je organizátor a ďalšie osoby, ktorých zoznam je dostupný u usporiadateľa. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spracovateľom v rámci Európskej únie, avšak nezamýšľa odovzdávať osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezaručujú úroveň ochrany osobných údajov primeranú podmienkam platným v Európskej únii.

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov majú súťažiaci právo:

i. požadovať od usporiadateľa prístup k osobným údajom a ich prípadnú opravu či vymazanie,

ii. kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v zákonnom rozsahu,

iii. podať námietku proti spracovaniu či požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov,

iv. nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre súťažiacich malo právne účinky alebo by sa súťažiacich obdobným spôsobom významne dotýkalo,

v. obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov s akoukoľvek žiadosťou alebo sťažnosťou.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracovania osobných údajov je možné kontaktovať usporiadateľa na e-mailovej adrese privacy@electrolux.com.

 

9. Ostatné ustanovenia a podmienky súťaže

9.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny jej trvania, či súťaž kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na Instagramovom profile @electrolux.sk.

9.2. Ak bude mať organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo ak k takému konaniu dôjde, môže byť súťažiaci zo súťaže bez náhrady vylúčený; to platí rovnako aj v prípade iného konania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, ktorá je inak v rozpore s pravidlami súťaže či podmienkami alebo so všeobecnými zásadami poctivej súťaže a fair play. Rozhodnutie organizátora alebo usporiadateľa o vylúčení zo súťaže je konečné, bez možnosti odvolania.

9.3. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo považovať za podvodné také instagramové účty, ktoré majú menej ako 10 sledujúcich, súťažiaceho s takým účtom zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

9.4. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým za funkčnosť internetu a elektronickej sociálnej siete Instagram), ani za konanie tretích osôb na sociálnej sieti Instagram či inde na internete.

9.5. Usporiadateľ ani organizátor súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry potom, čo ju odovzdal doručovateľovi (pošte, kuriérovi a pod.).

9.6. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním akýchkoľvek úkonov v rámci súťaže, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi.

9.7. Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

9.8. Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sieti Instagram. Informácie poskytnuté v rámci súťaže neposkytuje súťažiaci prevádzkovateľovi siete Instagram. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti musia byť adresované organizátorovi, nie prevádzkovateľovi siete Instagram.

9.9. Pokiaľ to v jednotlivom prípade nebude vyslovene dohodnuté inak, z povahy súťaže organizátor neposkytuje na výhru záruku za akosť a nie je možné sa domáhať reklamácie.

9.10. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru než tú, ktorá mu podľa pravidiel prináleží. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti.

9.11. Organizátor si vyhradzuje právo poskytnúť výhercom alternatívnu výhru v rovnakej hodnote v závislosti od dostupnosti. 

9.12. V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi súťažiacimi a organizátorom a usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného súkromného práva.

9.13. V prípade výhier, ktorých hodnota jednotlivo prevýši sumu 350,- € usporiadateľ súťaže, v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v platnom znení, oznámi výhercovi hodnotu jeho nepeňažnej výhry a výherca súťaže si výhru zdaní sám, a to podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Výhry, ktorých hodnota jednotlivo nepresahuje výšku 350,- € sú podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení od dane z príjmov oslobodené.

 

V Prahe, dňa 9. 6. 2023.