Úplné znenie pravidiel súťaže "Súťaž o tyčový vysávač Electrolux 800"

Nižšie uvedený text obsahuje úplné pravidlá súťaže „Súťaž o tyčový vysávač Electrolux 800" na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „súťaž“). Ide o jediný text, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže.

 

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť doblogoo, s. r. o., so sídlom: Radhošťská 1942/2, Praha – Žižkov, 130 00, Česká republika, IČO: 04564782, DIČ: CZ04564782, zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C249843 (ďalej len „organizátor“).

 

2. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť ELECTROLUX, s. r. o., so sídlom Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČO: 18631975, DIČ: CZ18631975, Česká republika, zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 2461 (ďalej len „usporiadateľ“). Usporiadateľ ani organizátor nie je prevádzkovateľom elektronickej sociálnej siete Instagram (ďalej len „sieť Instagram“).

 

3. Čas a miesto konania súťaže

Súťaž prebehne v období od 21. 9. 2022, do 27. 9. 2022 (ďalej len „čas konania súťaže“) na internete a ďalej na území Slovenskej republiky.

 

4. Súťažiaci

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa stanovené pravidlá súťaže. Pre účastníkov súťaže platia (okrem iného) nasledujúce pravidlá:

4.1. Podmienkou účasti v súťaži je, aby bol záujemca o účasť v súťaži v čase, keď sa chce súťaže zúčastniť, už zaregistrovaný ako užívateľ na sieti Instagram.

4.2. Každý súťažiaci musí byť kedykoľvek schopný preukázať autenticitu svojho instagramového profilu.

4.3.  Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba raz, t.j. pridať jednu odpoveď pod súťažným príspevkom. 

Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi, usporiadateľovi či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takýchto osôb v blízkom vzťahu.

Osoba, ktorá nesplní ktorúkoľvek z podmienok účasti uvedenú v týchto pravidlách, sa nemôže súťaže zúčastniť, a ak sa súťaže zúčastní, nemá nárok na výhru a môže byť kedykoľvek zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 

5. Mechanizmus súťaže

V termíne od 21. 9. 2022 do 27. 9. 2022 má každý používateľ Instagramu spĺňajúci vyššie uvedené kritéria možnosť zúčastniť sa súťaže.

Súťažiaci musia v čase trvania súťaže odpovedať na súťažnú otázku do komentárov  pod súťažným príspevkom, označiť jedného priateľa, ktorého by súťaž mohla zaujímať a sledovať profil @electrolux.sk.

Súťažné komentáre bude možné publikovať až do 27. 9. 2022 09:00 hod. Komentáre vložené po tomto dátume a čase nebudú zaradené do súťaže.

 

6. Výhry v súťaži a ich oznámenie

Odborná porota zložená zo zástupcov spoločnosti Electrolux a zo zástupcov spoločnosti Doblogoo vyberie po skončení súťaže 1 víťaza, ktorý splnil všetky podmienky súťaže a odpovedal na danú otázku. V rámci odpovedí budú hodnotené aspekty ako originalita, nápad a iné.

Výherca bude vyhlásený po skončení súťaže 27. 9. 2022 v Stories Instagramového účtu @electrolux.sk.

6.1. Stanovená odmena pre výhercu:

EP81U25ULT, Tyčový vysavač Electrolux 800, PNC:
900 402 027

Meno víťaza bude oznámené 27. 9. 2022 v Stories na Instagramovom profile @electrolux.sk. Víťaz bude zároveň v prípade výhry vyzvaný na zaslanie svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) v súkromnej správe. Pokiaľ víťaz kontaktné informácie podľa pokynov vo výzve nedoručí do 3. 10. 2022, stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Nárok na výhru ďalej stráca súťažiaci, ktorý nesplní niektorú z podmienok účasti v súťaži alebo nepreukáže jej splnenie, a ďalej súťažiaci, ktorý koná inak v rozpore s týmito pravidlami alebo ktorý je zo súťaže vylúčený. V prípade, že vylúčenému účastníkovi súťaže už bola odovzdaná výhra, je povinný ju vrátiť, a ak to nie je možné, uhradiť usporiadateľovi hodnotu výhry v peniazoch; tým nie je dotknutá zodpovednosť účastníka súťaže v súvislosti s náhradou škody, vrátane nehmotnej, usporiadateľovi, organizátorovi alebo tretím osobám. Na výhry nevzniká právny nárok a nie je možné ich zameniť za hotovosť ani namiesto nich požadovať iné plnenie.

 

7. Odovzdanie výhry

Výhercom bude výhra zaslaná na ním uvedenú adresu kuriérom alebo poštou. Výhra súťažiaceho, ktorú z dôvodov spočívajúcich nie na strane usporiadateľa alebo organizátora nebude možno súťažiacemu doručiť, prepadá v prospech usporiadateľa.

 

8. Autorské práva, spracovanie osobných údajov a schválenie pravidiel

Vstupom do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže. Vstupom do súťaže poskytuje súťažiaci usporiadateľovi a organizátorovi bezplatne výhradné právo na použitie vloženého materiálu všetkými spôsobmi uvedenými v zákone č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom vrátane zmien niektorých zákonov (autorský zákon) v platnom znení (ohľadne rozmnožovania, rozširovania, poskytovania verejnosti prostredníctvom internetu, tlače, audiovizuálne, zvukovo, obrazovo a pod.), a to v neobmedzenom rozsahu z hľadiska času, územia a množstva, či už v tlačenej, elektronickej, alebo inej podobe, v súvislosti so súťažou, alebo na iné marketingové účely organizátora alebo usporiadateľa súťaže.

Súťažiaci sa zaväzuje odškodniť usporiadateľa alebo organizátora v prípade akejkoľvek škody vrátane nehmotnej im spôsobenej v dôsledku umiestnenia vloženého materiálu v rozpore s týmito pravidlami alebo s pravidlami siete Instagram.

Usporiadateľ súťaže bude v pozícii správcu osobných údajov spracovávať, či už manuálne, alebo elektronicky, a uchovávať osobné údaje týkajúce sa súťažiacich v rozsahu:

Osobné údaje vo vyššie vymedzenom rozsahu bude usporiadateľ spracovávať za účelom identifikácie účastníkov súťaže. Právnym dôvodom spracovania je oprávnený záujem usporiadateľa a organizátora o riadny priebeh súťaže, uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich so súťažou, a výkon zákonných povinností v súvislosti s uchovávaním účtovných a daňových dokladov; tieto údaje budú usporiadateľom spracovávané po dobu 6 rokov alebo dlhšie, ak tak vyžaduje zákon.

Osobné údaje v podobe obrazového, zvukového alebo audiovizuálneho záznamu výhercu alebo jeho prejavov osobnej povahy, meno a priezvisko výhercu a komentár na sociálnej sieti Instagram spojený s osobou súťažiaceho budú usporiadateľom spracovávané tiež za účelom zverejnenia v médiách, v propagačných materiáloch a iných prostriedkoch usporiadateľa, na internetových stránkach usporiadateľa a sociálnej sieti Facebook, resp. Instagram alebo YouTube. Právnym dôvodom spracovania je oprávnený záujem usporiadateľa o zverejnenie výsledku súťaže. Tieto údaje budú usporiadateľom spracovávané po dobu neurčitú, najdlhšie však do naplnenia účelu spracovania.

Usporiadateľ je oprávnený pri splnení povinností vyplývajúcich z príslušného právneho predpisu o ochrane osobných údajov v platnom znení, poskytovať osobné údaje svojim spracovateľom a poskytovateľom služieb, pričom takým spracovateľom je organizátor a ďalšie osoby, ktorých zoznam je dostupný u usporiadateľa. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spracovateľom v rámci Európskej únie, avšak nezamýšľa odovzdávať osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezaručujú úroveň ochrany osobných údajov primeranú podmienkam platným v Európskej únii.

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov majú súťažiaci právo:

   i. požadovať od usporiadateľa prístup k osobným údajom a ich prípadnú opravu či vymazanie,

   ii. kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v zákonnom rozsahu,

   iii. podať námietku proti spracovaniu či požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov,

   iv. nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre súťažiacich malo právne účinky alebo by sa súťažiacich obdobným spôsobom významne dotýkalo,

   v. obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov s akoukoľvek žiadosťou alebo sťažnosťou.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracovania osobných údajov je možné kontaktovať usporiadateľa na e-mailovej adrese privacy@electrolux.com.

 

9. Ostatné ustanovenia a podmienky súťaže

9.1. Výherca má povinnosť vložiť recenziu na webové stránky Electrolux.sk, a to k modelu „Tyčový vysávač Electrolux 800, EP81U25ULT“
https://www.electrolux.sk/vacuums-home-comfort/vacuum-cleaners/stick-vacuum-cleaners/cordless-sticks/ep81u25ult/

Lehota na dodanie recenzie je 15 dní od obdržania výhry. Recenzia nesmie odporovať pravidlám na vytváranie recenzií.
https://www.electrolux.sk/overlays/review-guidelines/

9.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny jej trvania, či súťaž kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na instagramovom profile @electrolux.sk

9.3. Ak bude mať organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo ak k takému konaniu dôjde, môže byť súťažiaci zo súťaže bez náhrady vylúčený; to platí rovnako aj v prípade iného konania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, ktorá je inak v rozpore s pravidlami súťaže či podmienkami alebo so všeobecnými zásadami poctivej súťaže a fair play. Rozhodnutie organizátora alebo usporiadateľa o vylúčení zo súťaže je konečné, bez možnosti odvolania.

9.4. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo považovať za podvodné také instagramové účty, ktoré majú menej ako 10 sledovateľov, a súťažiaceho s takým účtom zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

9.5. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým za funkčnosť internetu a elektronickej sociálnej siete Instagram), ani za konanie tretích osôb na sociálnej sieti Instagram či inde na internete.

9.6. Usporiadateľ ani organizátor súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry potom, čo ju odovzdal doručovateľovi (pošte, kuriérovi a pod.).

9.7. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním akýchkoľvek úkonov v rámci súťaže, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi.

9.8. Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

9.9. Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sieti Instagram. Informácie poskytnuté v rámci súťaže neposkytuje súťažiaci prevádzkovateľovi siete Instagram. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti musia byť adresované organizátorovi, nie prevádzkovateľovi siete Instagram.

9.10. Pokiaľ to v jednotlivom prípade nebude vyslovene dohodnuté inak, z povahy súťaže organizátor neposkytuje na výhru záruku za akosť a nie je možné sa domáhať reklamácie.

9.11. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru než tú, ktorá mu podľa pravidiel prináleží. Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti.

9.12. Organizátor si vyhradzuje právo poskytnúť výhercom alternatívnu výhru v rovnakej hodnote v závislosti od dostupnosti. 

9.13. V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi súťažiacimi a organizátorom a usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného súkromného práva.

V Bratislave, dňa 20. 9. 2022.