Úplné pravidlá – súťaž Testuj Pure Q9 a vyhraj

Nižšie uvedený text predstavuje úplné pravidlá facebookovej súťaže „ Testuj Pure Q9 a vyhraj “ (ďalej len „súťaž“). Ide o jediný text, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže.

 1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť PRime time, s.r.o., so sídlom: Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 35905662, DIČ: SK2021898109, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. číslo 33652/B (ďalej len „organizátor“) v spolupráci so spoločnosťou doblogoo s.r.o., so sídlom: Radhošťská 1942/2, Praha – Žižkov, 130 00, Česká republika, IČO: 04564782, DIČ: CZ04564782, zapísaná v OR na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C249843 ako správcom sociálnych sietí pre usporiadateľa.

 1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť ELECTROLUX Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, IČO: 31 358 446, Slovenská republika, zapísaná v OR na Okresnom súde Bratislava, oddiel Sro, vložka 5765/B (ďalej len „usporiadateľ“). Usporiadateľom ani organizátorom nie je prevádzkovateľ elektronickej sociálnej siete Facebook (ďalej len „sieť Facebook“).

 1. Obdobie a miesto konania súťaže

Súťaž sa bude konať v období od 26. 10. 2020 do 14. 12. 2020 (ďalej len „obdobie konania súťaže“) na internete a ďalej na území Slovenskej republiky v miestach uvedených v pravidlách.

 1. Súťažiaci

Na súťaži sa môže zúčastniť fyzická osoba vo veku od 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní stanovené pravidlá súťaže. Pre účastníkov súťaže platia (okrem iného) nasledujúce pravidlá:

4.1. Podmienkou účasti na súťaži je byť už zaregistrovaný ako používateľ na sieti Facebook v okamihu, keď sa záujemca o účasť na súťaži chce súťaže zúčastniť.

4.2. Každý súťažiaci musí byť kedykoľvek schopný preukázať autenticitu svojho facebookového profilu.

4.3. Súťažiaci musia dodržiavať všetky pravidlá použitia siete Facebook uvedené najmä na www.facebook.com/terms.php.

4.4. Každý súťažiaci môže byť vybraný na otestovanie spotrebiča iba jedenkrát. Súťažiaci, ktorí neboli vybraní na otestovanie, sa môžu zapojiť opakovane.

Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi, usporiadateľovi či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby,ktoré sú ku ktorejkoľvek z takýchto osôb vo vzťahu osôb blízkych.

Fotografie, texty, kresby, videá alebo iné výtvory a oznámenia, ktoré súťažiaci uverejní v rámci súťaže, najmä vloží na facebookovú stránku Electrolux alebo pošle na nižšie uvedený e-mail (ďalej spoločne len „vložený materiál“), nesmú odporovať právnym predpisom Slovenskej republiky, nesmú ohrozovať mravnú výchovu detí a mládeže a musia byť etické (najmä nesmú obsahovať pornografiu, násilie, vulgárnosť, rasovú neznášanlivosť a pod.).

Súťažiaci vstupom do súťaže a zaslaním e-mailu, fotografie, textu alebo videa spolu s nižšie uvedenými náležitosťami potvrdzuje, že:

- je výhradným autorom všetkého vloženého materiálu, alebo že má riadny súhlas (spolu)autorov vloženého materiálu;

- má riadne súhlasy všetkých osôb zachytených na vloženom materiáli;

- má riadne súhlasy vlastníkov akýchkoľvek vecí, ochranných známok, obchodných názvov a iných podobných nehmotných statkov zachytených na vloženom materiáli, a to všetko na použitie vloženého materiálu v súťaži v súlade s týmito pravidlami a pravidlami siete Facebook.

Osoba, ktorá nesplní ktorúkoľvek z podmienok účasti uvedenú v týchto pravidlách, sa nemôže súťaže zúčastniť, a ak sa súťaže zúčastní, nemá nárok na výhru a môže byť kedykoľvek zo súťaže bez náhrady vylúčená.

 1. Mechanizmus súťaže

V termíne od 26. 10. 2020 do 14. 12. 2020 má každý fanúšik, ktorý spĺňa vyššie uvedené kritériá, možnosť zúčastniť sa na súťaži.

Súťaž je rozdelená na 5 kôl. Každý súťažiaci môže byť vybraný na otestovanie spotrebiča iba jedenkrát. Súťažiaci, ktorí neboli vybraní na otestovanie, sa môžu zapojiť opakovane. Dohromady za všetkých 5 kôl súťaže bude vybraný len jeden absolútny víťaz, ktorý získa Pure Q9 (PQ91-50MB v hodnote 411,60 € s DPH). Všetci testujúci získajú možnosť zakúpiť vysávač Pure Q9 (PQ91-40GG) so 40 % zľavou.

Každé kolo súťaže je rozdelené na 4 fázy:

SK, zhrnutie výsledkov testovania vysávača PURE Q9.

Na postup do 4. fázy každého kola musí účastník súťaže splniť všetky podmienky v nižšie uvedených termínoch. V opačnom prípade bude zo súťaže vylúčený. Detailný popis mechanizmu súťaže v jednotlivých fázach súťažného kola:

5.1. Fáza 1:

Účastník súťaže musí v danom súťažnom kole a v stanovenom termíne (24 hodín) správne odpovedať na súťažnú otázku položenú na facebookovej stránke spoločnosti Electrolux.

Zo správnych odpovedí budú v každom kole súťaže vybraní 6 súťažiaci, ktorí budú zahrnutí do testovania (ďalej len „testujúci“). Títo na oslovujúcu správu na facebookovom profile uvedú svoje meno, priezvisko, telefónne číslo a adresu pre kuriéra.

Testujúcich následne osloví organizátor súťaže, ktorý bude zabezpečovať rozvoz a vyzdvihnutie vysávačov, ako aj komunikáciu s testujúcimi v priebehu testovania. Medzi organizátorom a testujúcim musí dôjsť k dohode ohľadne termínu na osobné odovzdanie vysávača a následné vyzdvihnutie vysávača na mieste uvedenom v e-maile testujúceho.

Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorého text je uvedený v časti 8 týchto pravidiel súťaže.

Súťažiaci sa zaväzuje, že bude k dispozícii a zastihnuteľný na uvedenej adrese v daných termínoch pre každé kolo.

5.2. FÁZA 2:

Každý testujúci má nárok aj na darček od usporiadateľa súťaže vo forme rýchlovarnej kanvice radu Love your day (EEWA3330 v hodnote 35,20 € s DPH).

Odovzdanie vysávača Pure Q9 a darčeka testujúcemu zabezpečí kuriérska spoločnosť vždy vo štvrtok v týždni nasledujúcom po uverejnení postu na facebookovej stránke usporiadateľa.

Vybraní testujúci budú mať 5 dní na otestovanie vysávača a postupnú prípravu recenzie. Testujúci pri začiatku testovania dostáva aj manuál s podrobnosťami o produkte a uverejnení recenzie. Je povinný počas 5 dní otestovať vysávač a jeho funkcie a po ukončení ho odovzdať naspäť organizátorovi. Vrátenie otestovaného spotrebiča do rúk kuriéra sa uskutoční vždy v utorok.

5.3. FÁZA 3:

Do 2 pracovných dní od odovzdania vysávača musia testujúci splniť nasledujúce, aby boli zaradení do výberu absolútneho víťaza.

5.4. FÁZA 4:

Po ukončení 5. kola testovania bude zo všetkých zaslaných recenzií a informácií vybraný jeden absolútny víťaz.

 1. Výhry v súťaži a ich oznámenie

O víťazoch v súťaži rozhodne porota na základe subjektívneho hodnotenia. Porota je zložená zo zástupcov spoločnosti Electrolux a zo zástupcov spoločnosti PRime time. Hodnotenie poroty sa bude konať od 11. 12. 2020 do 14. 12. 2020. Porota bude súťažné príspevky subjektívne hodnotiť v týchto kategóriách:

a) splnenie zadaní a všetkých fáz súťaže; b) precíznosť a originalita pri testovaní; c) kreativita a precíznosť spracovania recenzie testovaného vysávača Pure Q9.

Na základe subjektívneho hodnotenia vo vyššie uvedených kategóriách a pospoločnej diskusii určí porota 1 absolútneho víťaza.

 1. 1. Stanovená odmena pre výherca:

Vysávač Electrolux Pure Q9

Meno víťaza bude oznámené na facebookovej stránke Electrolux Slovenská republika 14.12.2020. S víťazom bude agentúra PRime time naďalej komunikovať prostredníctvom e-mailu a dohodne si s ním/ňou odovzdanie ceny, t. j. vysávača Pure Q9 (PQ91-50MB), pričom odovzdanie prebehne prostredníctvom kuriéra do 1 mesiaca po ukončení súťaže.

Ostatní testujúci, ktorí splnia všetky podmienky súťaže a nestanú sa absolútnymi víťazmi, získajú 40 % zľavu z katalógovej ceny na vysávač Pure Q9 (PQ91-40GG), ktorá je platná do 31. 1. 2021. Informácie o zľave dostanú testujúci e-mailom po vyhlásení absolútneho víťaza.

Nárok na výhru stráca súťažiaci, ktorý nesplní niektorú z podmienok účasti v súťaži alebo nepreukáže jej splnenie, a ďalej súťažiaci, ktorý inak koná v rozpore s týmito pravidlami, alebo ktorý je zo súťaže vylúčený. V prípade, že vylúčenému účastníkovi súťaže už boli odovzdané spotrebiče, je povinný ich vrátiť, a ak to nie je možné, uhradiť usporiadateľovi hodnotu výhry v peniazoch; tým nie je dotknutá zodpovednosť účastníka súťaže nahradiť ujmu, vrátane nehmotnej, usporiadateľovi, organizátorovi alebo tretím osobám. Na výhry nevzniká právny nárok a nie je možné ich zameniť za hotovosť ani namiesto nich požadovať iné plnenie.

 1. Odovzdanie výhier

Absolútnemu víťazovi dodá výhru organizátor súťaže prostredníctvom kuriéra. Výhry súťažiacich, ktoré z dôvodov nespočívajúcich na strane usporiadateľa alebo organizátora nebude možné doručiť, prepadajú v prospech usporiadateľa.

 1. Autorské práva, spracúvanie osobných údajov a schválenie pravidiel

Vstupom do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže. Súťažiaci poskytuje vstupom do súťaže usporiadateľovi a organizátorovi bezplatne výhradné oprávnenie na výkon práva použiť vložený materiál na všetky spôsoby použitia uvedené v zákone č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov (rozmnožovanie, rozširovanie, oznamovanie verejnosti internetom, tlačou, audiovizuálne, zvukovo, obrazovo pod.) v rozsahu časovo, územne a množstvovo neobmedzenom, v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe, v súvislosti so súťažou alebo na iné marketingové účely organizátora a/alebo usporiadateľa súťaže.

Súťažiaci sa zaväzuje odškodniť usporiadateľa alebo organizátora v prípade akejkoľvek ujmy, aj nehmotnej, ktorú súťažiaci spôsobil v dôsledku umiestnenia vloženého materiálu v rozpore s týmito pravidlami alebo s pravidlami siete Facebook.

Usporiadateľ súťaže bude v pozícii správcu osobných údajov spracúvať, či už manuálne alebo elektronicky, a uchovávať osobné údaje týkajúce sa súťažiacich v rozsahu:

Osobné údaje vo vyššie vymedzenom rozsahu bude usporiadateľ spracúvať na účel identifikácie účastníkov súťaže. Právnym dôvodom spracúvania je súhlas súťažiaceho a plnenie zákonných povinností v súvislosti s uchovávaním účtovných a daňových dokladov; tieto údaje bude usporiadateľ spracúvať 10 rokov alebo dlhšie, ak to vyžaduje zákon.

Osobné údaje v rozsahu obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam výhercu alebo jeho prejavov osobnej povahy, meno a priezvisko výhercu, text recenzie s uvedením mena autora a komentár alebo príspevok na sociálnej sieti Facebook spojený s osobou súťažiaceho bude usporiadateľ spracúvať aj na účel zverejnenia v oznamovacích prostriedkoch, v propagačných materiáloch a prostriedkoch usporiadateľa, na internetových stránkach usporiadateľa a sociálnej sieti Facebook, ev. Instagram alebo YouTube. Právnym dôvodom spracúvania je súhlas súťažiaceho; tieto údaje bude usporiadateľ spracúvať po dobu 10 rokov.

V prípade, že sa súťažiaci rozhodne neposkytnúť súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov, bude to mať za následok to, že ju/ho nebudeme môcť zaradiť do súťaže ani nijak inak zapájať do marketingových činností.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu správcu: privacy@electrolux.com alebo písomnej žiadosti na adresu kontaktnej osobysprávca: AB Electrolux (publ), Data Protection Officer, 105 45 Stockholm, Švédsko.

Usporiadateľ je oprávnený pri splnení povinností vyplývajúcich z príslušného právneho predpisu o ochrane osobných údajov v platnom znení, poskytovať osobné údaje svojim spracovateľom a poskytovateľom služieb, pričom takýmto spracovateľom je organizátor a ďalšie osoby, ktorých zoznam je dostupný u usporiadateľa. Usporiadateľ môže osobné údaje odovzdávať spracovateľom v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo mimo EHP, ktorých úroveň ochrany osobných údajov uznala Európska komisia ako porovnateľná s ochranou v EHP, ev. v ostatných prípadoch na základe povolenej výnimky alebo pri aplikácii záruk v podobe záväzných vnútropodnikových pravidiel alebo štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, pričom podrobnejšie informácie správcu poskytne na vyžiadanie na nižšie uvedených kontaktoch.

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov majú súťažiaci právo:

 1. požadovať od usporiadateľa prístup k osobným údajom a ich prípadnú opravu či vymazanie,
 2. kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v zákonnom rozsahu,
 3. podať námietku proti spracúvaniu či požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 4. preniesť osobné údaje k inému správcovi,
 5. nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré by pre súťažiacich malo právne účinky alebo by sa súťažiacich obdobným spôsobom významne dotýkalo,
 6. obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov s akoukoľvek žiadosťou alebo sťažnosťou (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovensko, tel. +421 2/323 132 20).

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov možno kontaktovať usporiadateľa na adresu AB Electrolux (publ), Data Protection Officer, 105 45 Stockholm, Švédsko, alebo na e-mailovej adrese privacy@electrolux.com.

Znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účastníkov súťaže (záujemcovia o účasť v súťaži skopírujú tento text do e-mailu v rámci komunikácie s agentúrou PRime time, viď časť 5.1. týchto pravidiel súťaže):

„Týmto súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu komentár alebo príspevok na sociálnej sieti Facebook, meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a emailová adresa, obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam mojej osoby alebo prejavov osobnej povahy a text recenzie s uvedením mena autora spoločností ELECTROLUX Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, IČO: 31 358 446, Slovenská republika, zapísaná v OR na Okresnom súde Bratislava, oddiel Sro, vložka 5765/B, na účely konania súťaže "Testuj Pure Q9 a vyhraj" po dobu 10 rokov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že mi boli oznámené moje práva v zmysle príslušnej právnej úpravy, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 Nariadenie GDPR. Zároveň prehlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a poskytnuté slobodne a dobrovoľne.“

 1. Termíny (rok 2020)

26. 10. – Vyhlásenie súťaže na Facebooku.

Znenie: 📣 Máme dobré správy! Už o pár dní odštartujeme veľkú súťaž o náš tyčový vysávač Pure Q9. 🤩 Počas najbližších týždňov postupne zverejníme 5 súťažných príspevkov. Pod každým z nich budeme hľadať 6 testovačov vysávača, z ktorých 14.12.2020 vyberieme absolútneho víťaza, ktorý získa náš vysávač Pure Q9 navždy a zadarmo! Páčil by sa vám takýto decembrový darček? 😊✨ Začíname už tento týždeň, sledujte nás! Celé znenie štatútu súťaže nájdete na (Link)

27. 10. – post k prvému kolu súťaže

Znenie: 📣 Súťažíme o vysávač Pure Q9: 1. KOLO z 5 👇 Najbližších 48 hodín čakáme v komentári vašu správnu odpoveď na otázku: Koľko minút maximálne vydrží vysávač Pure Q9 v minimálnom režime? Z nich vyberieme 6 z vás, ktorí budú môcť vysávač Pure Q9 testovať u seba doma a získajú tak šancu stať sa 14.12. absolútnym víťazom súťaže, ktorý tento vysávač získa zadarmo! Každý testujúci získa aj darček! Nápovedu hľadajte na našej webstránke, veľa šťastia! 🤞 Celé znenie štatútu súťaže nájdete na (Link)

27. 10. – 29. 10. 23:59 Prvé kolo súťaže – nábor testujúcich (pozri bod 5.1.)

30. 10. – 2.11. – Kontaktovanie 6 testujúcich 1. kola a dohodnutie presného času odovzdania vysávača Pure Q9 na testovanie (pozri bod 5.2.)

5. 11. 10. 11. 1. kolo testovania

4. 11. – post k druhému kolu súťaže

Znenie: 📣 Súťažíme o vysávač Pure Q9: 2. KOLO z 5 👇 Najbližších 24 hodín čakáme v komentári vašu správnu odpoveď na otázku: Ako sa volá technológia vysávača Pure Q9, vďaka ktorej jednoduchým stlačením pedála odstránite vlasy a vlákna z kefového valčeka? Z nich vyberieme 6 z vás, ktorí budú môcť vysávač Pure Q9 testovať u seba doma a získajú tak šancu stať sa 14.12. absolútnym víťazom súťaže, ktorý tento vysávač získa zadarmo! Každý testujúci získa aj darček! Nápovedu hľadajte na našej webstránke, veľa šťastia! 🤞 Celé znenie štatútu súťaže nájdete na (Link)

4. 11. – 5. 11. 23:59 – Druhé kolo súťaže – nábor testujúcich (pozri bod 5.1.).

6. 11. – 9. 11. – Kontaktovanie 6 testujúcich 2. kola a dohodnutie presného času odovzdania vysávača Pure Q9 na testovanie (pozri bod 5.2.).

12. 11. – 16. 11. 2. kolo testovania (Poznámka: termín odovzdania spotrebiča posunutý z dôvodu štátneho sviatku)

11. 11. – post k tretiemu kolu súťaže

Znenie: 📣 Súťažíme o vysávač Pure Q9: 3. KOLO z 5 👇 Najbližších 24 hodín čakáme v komentári vašu správnu odpoveď na otázku: Koľko litrov má prachová nádoba vysávača Pure Q9? Z nich vyberieme 6 z vás, ktorí budú môcť vysávač Pure Q9 testovať u seba doma a získajú tak šancu stať sa 14.12. absolútnym víťazom súťaže, kto tento vysávač získa zadarmo! Každý testujúci získa aj darček! Nápovedu hľadajte na našej webstránke, veľa šťastia! 🤞 Celé znenie štatútu súťaže nájdete na (Link)

11. 11. – 12. 11. 23:59 – Tretie kolo súťaže – nábor testujúcich (pozri bod 5.1.).

13. 11. – 16. 11. – Kontaktovanie 6 testujúcich 3. kola a dohodnutie presného času odovzdania vysávača Pure Q9 na testovanie (pozri bod 5.2.).

19. 11. – 24. 11. 3. kolo testovani

18. 11. – post k štvrtému kolu súťaže

Znenie: 📣 Súťažíme o vysávač Pure Q9: 4. KOLO z 5 👇 Najbližších 24 hodín čakáme v komentári vašu správnu odpoveď na otázku: Aká je doba nabíjania vysávača Pure Q9? Z nich vyberieme 6 z vás, ktorí budú môcť vysávač Pure Q9 testovať u seba doma a získajú tak šancu stať sa 14.12. absolútnym víťazom súťaže, ktorý tento vysávač získa zadarmo! Každý testujúci získa aj darček! Nápovedu hľadajte na našej webstránke, veľa šťastia! 🤞 Celé znenie štatútu súťaže nájdete na (Link)

18. 11. – 19. 11. 23:59 – Štvrté kolo súťaže – nábor testujúcich (pozri bod 5.1.).

20. 11. – 23. 11. – Kontaktovanie 6 testujúcich 4. kola a dohodnutie presného času odovzdania vysávača Pure Q9 na testovanie (pozri bod 5.2.).

26. 11. – 1. 12. 4. kolo testovania

25. 11. – post k piatemu kolu súťaže

Znenie: 📣 Súťažíme o vysávač Pure Q9: 5. KOLO z 5 👇 Najbližších 24 hodín čakáme v komentári vašu správnu odpoveď na otázku: Ako sa volá špeciálna hubica na tvrdé podlahy k vysávaču Pure Q9? Z nich vyberieme 6 z vás, ktorí budú môcť vysávač Pure Q9 testovať u seba doma a získajú tak šancu stať sa 14.12. absolútnym víťazom súťaže, ktorý tento vysávač získa zadarmo! Nápovedu hľadajte na našej webstránke, veľa šťastia! 🤞 Celé znenie štatútu súťaže nájdete na (Link)

25. 11. – 26. 11. 23:59 – Piate kolo súťaže – nábor testujúcich (pozri bod 5.1.).

27. 11. – 30. 11. – Kontaktovanie 6 testujúcich 5. kola a dohodnutie presného času odovzdania vysávača Pure Q9 na testovanie (pozri bod 5.2.).

3. 12. – 8. 12. 5. kolo testovania

11. 12. 13. 12.– Výber absolútneho víťaza na základe dodaných recenzií zo všetkých piatich kôl súťaže.

14. 12. – Vyhlásenie výhercu na Facebookovej stránke Electrolux SK.

Znenie: 📣 Máme absolútneho víťaza našej testovacej súťaže! 👇 Akumulátorový vysávač Pure Q9 od nás vyhráva @POUZIVATEL ✨🥳 Blahoželáme víťazke/víťazovi, pošlite nám prosím správu. Všetkým ostatným testujúcim i zapojeným ďakujeme, budeme držať palce pri ďalšom súťažení. Ak po tomto pomocníkovi pre perfektne čistú domácnosť túžite aj vy, tu nájdete jeho predajcov: https://www.electrolux.sk/vacuums-home-comfort/vacuum-cleaners/stick-vacuum-cleaners/cordless-sticks/pq91-50mb/ (link vložiť cez bit.ly)

Do 14. 1. 2021 – odovzdanie výhry a kontaktovanie ostaných testujúcich s ponukou 40 % zľavy na nákup vysávača Pure Q9 (PQ91-40GG).

 1. Ostatné ustanovenia a podmienky súťaže

10.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny obdobia jej trvania, alebo súťaž kedykoľvek prerušiť či ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na facebookovej stránke Electrolux.

10.2. Ak bude mať organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo ak k takémuto konaniu dôjde, môže byť súťažiaci zo súťaže bez náhrady vylúčený; to platí rovnako aj v prípade iného konania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, ktoré je inak v rozpore s pravidlami súťaže či podmienkami alebo so všeobecnými zásadami poctivej súťaže a fair play. Rozhodnutie organizátora alebo usporiadateľa o vylúčení zo súťaže je konečné, bez možnosti odvolania.

10.3. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo považovať za podvodné také Facebookovej účty, ktoré majú menej ako 20 priateľov, a súťažiaceho s takým účtom zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

10.4. Organizátor neručí za žiadne technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým za funkčnosť internetu a elektronickej sociálnej siete Facebook), ani za konanie tretích osôb na sociálnej sieti Facebook či inde na internete.

10.5. Usporiadateľ ani organizátor súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry potom, čo ju odovzdal doručovateľovi (pošte, kuriérovi a pod.).

10.6. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou alebo vykonávaním akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi.

10.7. Účasť na súťaži ani výhru nemožno vymáhať súdnou cestou.

10.8. Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sieti Facebook. Informácie poskytnuté v rámci súťaže neposkytuje súťažiaci prevádzkovateľovi siete Facebook. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti musia byť adresované organizátorovi, nie prevádzkovateľovi siete Facebook.

10.9. V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi súťažiacimi a organizátorom a usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem súkromného medzinárodného práva.

V Bratislave dňa 21. októbra 2020