Ako obrátiť a vymeniť dvere (4)

Naposledy aktualizovaný 23.3.2021 12:28

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Reverzibilita dverí


VÝSTRAHA!

Pred vykonaním akýchkoľvek prác vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

1. Uistite sa, že prístroj stojí vo zvislej polohe.

2. Otvorte dvere a vyberte zariadenie dverí. Zatvárajte dvere.

3. Odskrutkujte skrutky na zadnej strane horného krytu.


4. Zdvihnite horný kryt a položte ho na mäkký povrch.

5. Odskrutkujte 4 skrutky

6. Zdvihnite horný záves a odložte ho na bezpečné miesto spolu so skrutkami.

7. Zdvihnite dvere a položte ich na mäkký povrch

8. Opatrne nakloňte prístroj na obal z mäkkej peny alebo podobný materiál, aby ste zabránili poškodeniu zadnej časti prístroja a podlahy.

9. Odskrutkujte skrutky spodného závesu a nastaviteľných nožičiek.

10. Nainštalujte čap do protiľahlého otvoru závesu.

11. Zaskrutkujte spodný záves na druhej strane spotrebiča.

12. Nainštalujte gumovú podperu na stranu bez závesu.

13. Nasaďte dvere na spodný záves a uistite sa, že čap závesu vstupuje do spodného otvoru dverí.

14. Nainštalujte horný záves na opačnú stranu prístroja. Čap horného závesu namontujte do horného otvoru dverí. Utiahnite skrutky.

15. Zvyšné 2 skrutky naskrutkujte na hornú stranu spotrebiča bez závesu.

16. Nasaďte horný kryt na prístroj a utiahnite skrutky na zadnej strane.Namontujte dverové zariadenie.

Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti počkajte najmenej 4 hodiny.