Ako demontovať a namontovať bezpečnostné blokovanie dverí (2)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA DVERÍ (S INKORPOROVANOU PRÍRUBOU)

Odstráňte plastový krúžok upevňujúci vlnovcové tesnenie ku skrini.

Uvoľnite tesnenie vlnovca zo skrinky.

Odskrutkujte dve skrutky, ktoré zaisťujú bezpečnostné blokovanie dverí k prednému panelu.

Vezmite zariadenie a presuňte ho doľava.

Otočte ho smerom dovnútra (pravá strana príruby).

Vytiahnite ho smerom doprava a vyberte ho.


Vytiahnite ochranu vodičov z bezpečnostného zariadenia dverí.

Odpojte konektor

Pri spätnej montáži bezpečnostného zariadenia dverí opakujte rovnaké kroky opačne.

Pred utiahnutím skrutiek, ktoré zaisťujú bezpečnostné zariadenie dverí k prednému panelu, sa uistite, či je príruba na vonkajšej strane správne umiestnená, ako je naznačené šípkami.

Utiahnite skrutky krútiacim momentom 2,5 Nm.