Ako demontovať a namontovať bezpečnostné blokovanie dverí (5)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

Ako demontovať a namontovať bezpečnostné blokovanie dverí

Obrázok na import slov

Potiahnite okraj vlnovca

Obrázok na import slov

Odstráňte železný krúžok pripevňujúci vlnovcové tesnenie k skrini.

Obrázok na import slov

Demontujte príslušnú časť vlnovcového tesnenia z jednotky.

Odskrutkujte dve skrutky, ktoré zaisťujú bezpečnostné blokovanie dverí k prednému panelu.

Obrázok na import slov

Odrežte svorku (červená šípka).

Odpojte konektor (modrá šípka).

Pri opätovnej montáži znovu vytvorte pôvodné podmienky.