Ako demontovať a namontovať záves dverí (2)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

AKO DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁVESU DVERÍ

1. Kryt

Obrázok na import slov

Zdvihnutím rukoväti zdvihnite kryt.

Obrázok na import slov

Odstráňte dva čapy závesu smerom dovnútra.

Obrázok na import slov

Zdvihnite kryt a vyberte ho.

Pri spätnej montáži opakujte tieto kroky v opačnom poradí.

Obrázok na import slov

Pred zásahom do zariadenia umiestnite nad bubon ochranu, aby ste zabránili pádu malých častí do vane.

2. Ovládací panel

Obrázok na import slov

Vložte skrutkovač do bočných štrbín, ako je to znázornené na obrázku, najskôr na jednej a potom na druhej strane, vždy dbajte na to, aby ste medzi skrinku a skrutkovač vložili ochranu, aby nedošlo k poškriabaniu laku.

Pákou nadol mierne roztiahnite ovládací panel a odopnite spony, ktoré ho upevňujú na danom mieste.

Obrázok na import slov

Mierne zdvihnite prednú časť ovládacieho panela.

Posuňte ho smerom dozadu.

2.1 Montáž

Zasuňte čapy bežca (1) umiestnené na ovládacom paneli do koľajníc (2) nachádzajúcich sa po stranách práčky.

Obrázok na import slov

Otočte ho dopredu.

Zatlačte ovládací panel dopredu, kým sa úplne nezachytí.

Otvorte horný rezací krúžok.

Odpojte vlnovcové tesnenie od hornej strany

Obrázok na import slov

2.2. Vlnovcová pečať

Odstráňte ľavý a pravý bočný panel (pozri príslušnú kapitolu).

Odpojte vedenie z rôznych podpier (označené šípkami).

Obrázok na import slov

Pomocou skrutkovača otvorte svorku a dajte pozor, aby ste neprerazili vlnovcové tesnenie alebo nezlomili poistný krúžok.

Odstráňte spodný diel a dávajte pozor, aby ste nezničili 2 podstavce.

Obrázok na import slov

Pri opätovnej montáži.

Namažte celé vstupné sedlo, do ktorého sa má vložiť manžeta.

Obrázok na import slov

Namažte sedlo vlnovcového tesnenia, ktoré sa má vložiť do vstupu.

(Spodná časť nie je označená šípkami, pretože je skrytá.)

Po namazaní dvoch sediel, vstupného sedadla a sedla vlnovcového tesnenia.

Obrázok na import slov

Nájdite pozíciu referenčného symbolu na okraji vstupu.

Obrázok na import slov

Umiestnenie referenčného symbolu na spodnom tesnení.

Obrázok na import slov

Vložte tesnenie medzi prívod a zváranú vaňu.

Obrázok na import slov

Umiestnite dva odkazy tak, aby zodpovedali.

Obrázok na import slov

A vložte vlnovcové tesnenie do sedla vkladacieho otvoru.

Obrázok na import slov

Namažte časť zaisťovacieho krúžku, ktorá sa má vložiť do vlnovcového tesnenia
sedadlo, aby ste ho pevne pripevnili k zváranej vani.

Obrázok na import slov

Namažte sedlo vlnovca, ktoré je označené šípkou.

Obrázok na import slov

Vložte poistný krúžok medzi vlnovcové tesnenie a vstup.

Skontrolujte, či je vlnovec vložený presne a či sú referenčné zárezy správne umiestnené.

Z oboch strán.

Obrázok na import slov

Skontrolujte, či je poistný krúžok po celom obvode dokonale zasunutý v sedle.

Spojte dva konce zaisťovacieho krúžku.

Obrázok na import slov

Utiahnite kľúčom na rúrky (dajte pozor, aby ste nepretrhli krúžok).

Zopakujte činnosti vykonané s týmto zaisťovacím krúžkom so zaisťovacím krúžkom, ktorým je pripevnené vlnovcové tesnenie k vstupu.

2.3 Bočné panely

Obrázok na import slov

Odstránením bočných panelov získate prístup ku všetkým rôznym častiam práčky.

Odskrutkujte skrutky, ktoré pripevňujú pravý alebo ľavý bočný panel (prístroj spredu) na zadný panel.

Obrázok na import slov

Posuňte ho smerom k zadnej časti práčky

Obrázok na import slov

tak, aby sa umožnilo jeho vybratie z horných vodidiel vyznačených šípkami na výkrese.

2.4 Elektronický tlakový spínač

Obrázok na import slovObrázok na import slov


Demontujte ovládací panel (pozri príslušný odsek).


Vysuňte konektor.

Stlačte úchytky, ktoré ho pripevňujú k skrinke, a vyberte ho.

Obrázok na import slov

Vytiahnite malú trubičku, ktorá ju spája s tlakovou komorou.

Pri spätnej montáži opakujte tieto kroky v opačnom poradí.

Obrázok na import slov

Pri výmene čokoľvek sa prosím obráťte na kód uvedený v zozname náhradných dielov týkajúcich sa opravovaného spotrebiča.

Obrázok na import slov

Odpojte vedenie zámku dverí z káblových priechodiek označených šípkami.

Obrázok na import slov

Otvorte zaisťovací krúžok, ktorý upevňuje manžetu na vstupe, a vyberte ju zo sedadla.

Odskrutkujte dve skrutky upevňujúce prívod k zadnému panelu a k prednému panelu.

Ľavá strana

Obrázok na import slov

Odskrutkujte dve skrutky upevňujúce prívod k zadnému panelu a k prednému panelu.

Pravá strana

Odpojte konektory od elektromagnetických ventilov (1).

Odstráňte doraz elektroinštalácie (2).

Uvoľnite dve skrutky upevňujúce podperu k zadnému panelu (3).

Obrázok na import slov

Na uľahčenie činnosti na vstupe umiestnite pod motor podperu.

Obrázok na import slov

Zatlačte na vstup dopredu, aby ste vytiahli podporu elektromagnetického ventilu zo zadného panelu, a mierne ho zdvihnite.

Obrázok na import slov

Vyberte vstup z predného panela.

Obrázok na import slov

Odvlečte pravé a ľavé predné pramene od vstupu.

Odpojte káblový konektor od systému oneskorenia dverí.

Obrázok na import slov

Vstup s elektromagnetickými ventilmi.

Pri spätnej montáži opakujte tieto kroky v opačnom poradí.

2.5 Dávkovač vody

Demontujte ovládací panel (pozri príslušný odsek).

Obrázok na import slov

Pomocou skrutkovača stlačte jazýček upevňujúci dávkovač vody

na jednej strane,

Obrázok na import slov

potom na druhej.

Obrázok na import slov

Vyberte dávkovač vody.

Obrázok na import slov