Ako demontovať a zostaviť automat na vodu

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako demontovať a zostaviť automat na vodu

Demontujte ovládací panel (pozri príslušný odsek).

Obrázok na import slov

Pomocou skrutkovača stlačte jazýček upevňujúci dávkovač vody

na jednej strane,

Obrázok na import slov

potom na druhej.

Obrázok na import slov

Vyberte dávkovač vody.

Obrázok na import slov


Obrázok na import slov

Pred zásahom do zariadenia umiestnite nad bubon ochranu, aby ste zabránili pádu malých častí do vane.

1. Ovládací panel

Obrázok na import slov

Vložte skrutkovač do bočných štrbín, ako je to znázornené na obrázku, najskôr na jednej a potom na druhej strane, vždy dbajte na to, aby ste medzi skrinku a skrutkovač vložili ochranu, aby nedošlo k poškriabaniu laku.

Pákou nadol mierne roztiahnite ovládací panel a odopnite spony, ktoré ho upevňujú na danom mieste.

Obrázok na import slov

Mierne zdvihnite prednú časť ovládacieho panela.

Posuňte ho smerom dozadu.

2. Zhromaždenie

Zasuňte čapy bežca (1) umiestnené na ovládacom paneli do koľajníc (2) nachádzajúcich sa po stranách práčky.

Obrázok na import slov

Otočte ho dopredu.

Zatlačte ovládací panel dopredu, kým sa úplne nezachytí.