Ako demontovať a namontovať vlnovcové tesnenie (1)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

Ako vymeniť vlnovcové tesnenie

1. Pracovná doska

Obrázok na import slov


Odskrutkujte skrutky, ktoré ho pripevňujú k zadnému panelu.


Obrázok na import slov

Vytiahnite ho zozadu.

2. Bezpečnostné blokovanie dverí

Obrázok na import slov


Odstráňte železný krúžok, ktorý upevňuje mechové tesnenie k jednotke.


Demontujte príslušnú časť vlnovcového tesnenia z jednotky.

Obrázok na import slov

Dajte pozor, aby ste nepoškriabali skrinku.

Čap zhora zatlačte dovnútra a súčasne posuňte poistku dverí smerom doľava.

Obrázok na import slov

Hornú časť držte stále.

Čap zatlačte zdola dovnútra a súčasne posuňte poistku dverí smerom doľava.

Obrázok na import slov

Otočte ho smerom dovnútra (pravá strana príruby).

Obrázok na import slov

Vytiahnite ho a vyberte.

Obrázok na import slov

Odober to.

Obrázok na import slov

Vytiahnite trochu vodičov z ochrany a vyberte konektor.

Obrázok na import slov

Uvoľnite hák, odpojte vedenie a posuňte ho.

Obrázok na import slov

Vložte plochý skrutkovač do otvoru v blízkosti háku.

Nakloňte ho v smere šípky, aby ste ho uvoľnili zo západky
súčasne stlačte mikrospínač palcom v smere šípky.

Obrázok na import slov

Po uvoľnení zo západky, ktorá ho pripevnila k ochrane.

Posuňte ho v smere znázornenom bodkovanou šípkou a otočte ho v danom poradí
odstrániť.

Obrázok na import slov

Bezpečnostné zariadenie.

Obrázok na import slov

Ak chcete znova namontovať bezpečnostné blokovanie dverí, opakujte rovnaké kroky v časti
opačné poradie.

Po zasunutí dverového zariadenia do sedla sa uistite, či je príruba zvonku správne umiestnená, ako je to znázornené šípkami.

3. Predný panel

Demontujte pracovnú dosku (pozri príslušný odsek).

Demontujte železný krúžok a z predného panela odstráňte tesnenie pod vlnovcom.

Obrázok na import slov


Uvoľnite bezpečnostné zariadenie dverí (pozri príslušný odsek).


Nakloňte práčku smerom dozadu.

Odskrutkujte tri skrutky upevňujúce predný panel v spodnej časti.

Spodnú časť trochu nadvihnite bez úplného odstránenia.

Obrázok na import slov

Vyberte zásuvku na prací prostriedok a súčasne stlačte bočné strany, aby ste ju vytiahli (inak prudko potiahnite).

Obrázok na import slov

Odskrutkujte dve skrutky pripevňujúce priehradku k ovládaciemu panelu.

Uvoľnite skrutky, ktoré pripevňujú dávkovač k priečniku.

Obrázok na import slov


Uvoľnite skrutky, ktoré pripevňujú predný panel k priečniku.


Odskrutkujte štyri skrutky, ktoré pripevňujú priečnik k zadnej skrinke.

Obrázok na import slov


Odstráňte svorku, ktorá zaisťuje vedenie.


Odpojte káblový konektor spájajúci dosku displeja.

Vyberte priečnik.

Obrázok na import slovObrázok na import slov

Predný panel odstránite tak, že ho najskôr nadvihnete
a potom ho vytiahnite z podpery.

Dbajte na to, aby ste sedlá skrutiek neprehýbali, pretože ak by bola, spätná montáž bude zložitá
sú pokrivené.

4. Z predného panelu máte prístup pod tesnenieAkonáhle je vlnovcové tesnenie dverí odstránené zo sedadla v skrini. Vyberte vrecko zo zostavy priehradky.


Obrázok na import slov

Vytiahnite priehradku na vstupe do vstupného vrecka na prostriedok na utesnenie vlnovca.

Obrázok na import slov


Pri opätovnej montáži:


Ak bola svorka odstránená, umiestnite ju späť na svoje miesto (označené šípkou)
vo vstupnom vrecku na tesnenie pod vlnovcom.

Obrázok na import slov

Namažte vonkajšiu časť zásuvky.

Namažte vnútornú časť vstupného vrecka na čistiaci prostriedok s vlnovcom.

Opatrne zasuňte časť priehradky označenej šípkou do vstupného vrecka na prací prostriedok vlnovcového tesnenia.

Odstráňte poistný krúžok upevňujúci tesnenie k vani.


Obrázok na import slov


Vyberte tesnenie zo zváranej vane.


(Buďte opatrní, pretože tesnenie drží na svojom mieste poistným krúžkom.)

Pri opätovnej montáži tesnenia.

Pomocou tekutého mydla namažte časť, kde je vložená vaňa (označené
červeným kruhom).

Uistite sa, že sú odkazy zarovnané.

Znovu namontujte poistný krúžok medzi tesnením pod dverami a vaňou.

Znovu namontujte železný krúžok medzi tesnením pod dverami a skriňou.