Ako demontovať a namontovať vlnovcové tesnenie (2)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

Ako vymeniť vlnovcové tesnenie

1. Pracovná doska

Obrázok na import slov

Odskrutkujte skrutky, ktoré ho pripevňujú k zadnému panelu.

Obrázok na import slov

Vytiahnite ho zozadu.

Bezpečnostné zariadenie dverí (so zabudovanou prírubou)

Obrázok na import slov


Odstráňte plastový krúžok upevňujúci vlnovcové tesnenie ku skrini.


Uvoľnite tesnenie vlnovca zo skrinky.

Obrázok na import slov

Odskrutkujte dve skrutky, ktoré zaisťujú bezpečnostné blokovanie dverí k prednému panelu.

Obrázok na import slov

Vezmite zariadenie a presuňte ho doľava.

Obrázok na import slov

Otočte ho smerom dovnútra (pravá strana príruby).

Obrázok na import slov

Vytiahnite ho smerom doprava a vyberte ho.

Vytiahnite ochranu vodičov z bezpečnostného zariadenia dverí.

Odpojte konektor.


Pri spätnej montáži bezpečnostného zariadenia dverí opakujte rovnaké kroky opačne.

Obrázok na import slov


Pred utiahnutím skrutiek, ktoré zaisťujú bezpečnostné zariadenie dverí k prednému panelu, sa uistite, či je príruba na vonkajšej strane správne umiestnená, ako je naznačené šípkami.

Utiahnite skrutky krútiacim momentom 2,5 Nm.

Ovládací panel  

Obrázok na import slov

Odstráňte pracovnú dosku (pozri príslušný odsek).

Obrázok na import slov

Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok a súčasne stlačte pravú stranu označenú šípkou.

Obrázok na import slov

Odskrutkujte skrutku upevňujúcu ovládací panel k dopravníku.

Obrázok na import slov

V prípade potreby vytiahnite svorku.

Obrázok na import slov

Odskrutkujte štyri skrutky pripevňujúce priečnik k bokom skrinky.

Odskrutkujte dve skrutky upevňujúce zásuvku na prací prostriedok k priečniku.

Obrázok na import slov

Uvoľnite kotviaci jazýček pripevňujúci zásuvku na prací prostriedok k priečniku.

Obrázok na import slov

Zdvihnite obe strany ovládacieho panela tak, aby vytiahli háčiky, ktoré ho pripevňujú k prednému panelu.

Obrázok na import slov

Odstráňte ovládací panel a umiestnite ho tak, ako je to znázornené na obrázku. Nezabudnite na ochranu, ktorá zabráni poškriabaniu.

Predný panel

Demontujte pracovnú dosku (pozri príslušný odsek).

Demontujte ovládací panel (pozri príslušný odsek).

Odstráňte plastový krúžok a z predného panela odstráňte tesnenie pod vlnovcom.

Uvoľnite skrutky zaisťujúce bezpečnostné blokovanie dverí (pozri súvisiaci odsek).

Obrázok na import slov

Nakloňte práčku (smerom dozadu).

Uvoľnite tri skrutky pripevňujúce predný panel k základni (označené šípkami).

Obrázok na import slov

Odskrutkujte dve skrutky upevňujúce predný panel do strán (označené šípkami).

Obrázok na import slov

Odstráňte predný panel.

Pri spätnej montáži predného panelu najskôr utiahnite dve horné skrutky, potom tri spodné skrutky.

Z predného panela máte prístup

Vlnovcová pečaťAkonáhle je vlnovcové tesnenie dverí odstránené zo sedadla v skrini. Vyberte vrecko zo zostavy priehradky.

Obrázok na import slov

Vytiahnite priehradku zo vstupného vrecka na prostriedok na utesnenie vlnovca (v prípade potreby otvorte svorku, inak ju nechajte zatvorenú).

Obrázok na import slov

Na opätovnú montáž.

Počas zasúvania priehradky do vrecka mecha:

Znovu umiestnite svorku na jej miesto vo vrecku tesnenia mecha s otvorom (ak je otvorená, zatvorte ju).

Namažte vnútornú stranu vrecka.

Obrázok na import slov


Namažte tiež vonkajšiu stranu zostavy priehradky, ktorá sa má vložiť do vrecka.


Jemne zasuňte časť priehradky označenej šípkou do vrecka mecha.

Obrázok na import slov

Skontrolujte, či je dávkovač dokonale na svojom mieste, aby ste zabránili úniku vody.

Odstráňte poistný krúžok upevňujúci tesnenie k vani.
Obrázok na import slov


Vyberte tesnenie zo zváranej vane.


(buďte opatrní, pretože tesnenie drží na svojom mieste poistným krúžkom)

Pri opätovnej montáži tesnenia

pomocou tekutého mydla namažte časť, do ktorej je vložená vaňa (označené červeným krúžkom).

Uistite sa, že sú odkazy zarovnané.

Znovu namontujte poistný krúžok medzi tesnením pod dverami a vaňou.

Znovu namontujte plastový krúžok medzi tesnením pod dverami a skriňou.