Rúra zobrazuje nápis SAFE alebo symbol zámku

Naposledy aktualizovaný 23.1.2024 14:25

Otázka

  • Rúra zobrazuje indikáciu SAFE alebo symbol visiaceho zámku – to znamená, že je aktivovaná detská poistka


  • Rúra sa nedá zapnúť - zariadenie je pripojené k zdroju napájania, ale nereaguje

Vzťahuje sa k

  • vstavaná rúra
  • voľne stojaci sporák

Riešenie

Keď sa na displeji rúry zobrazí symbol SAFE alebo visiaci zámok, aktivuje sa detská poistka, známa aj ako detská poistka. Táto funkcia má zabrániť deťom, aby náhodou nezapli rúru. Tento zámok robí váš domov bezpečnejším, najmä ak sú v jeho blízkosti deti. Ak chcete vypnúť zámok a umožniť bežné používanie rúry, vyhľadajte vhodnú kombináciu tlačidiel, ktorá je určená pre konkrétny model rúry.

1. Deaktivujte detskú poistku (detská poistka)

  • Pozrite si návod na použitie, pretože spôsoby vypnutia sa líšia v závislosti od modelu .
  • Postup aktivácie a deaktivácie je popísaný v kapitole „Doplnkové funkcie
  • Návod na použitie si môžete stiahnuť TU.


Spôsoby aktivácie/deaktivácie zámku sa líšia v závislosti od typu ovládacieho panela.


Príklady rôznych ovládacích panelov a ako deaktivovať Startup Lock


Panel č.1


Funkcia Detská poistka zabraňuje náhodnému zapnutiu rúry

1. Skontrolujte, či je gombík voľby funkcie rúry vo vypnutej polohe

2. Stlačte a podržte symboly súčasne na 2 sekundy  a . Zaznie pípnutie. Na displeji sa zobrazí indikátor SAFE.

3. Ak chcete zámok deaktivovať, zopakujte krok 2.


Panel č.2

Funkcia Detská poistka zabraňuje náhodnému zapnutiu rúry.

1. Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy, aby sa rúra zapla.

2. Stlačte a podržte symboly súčasne na 2 sekundy  a . Zaznie pípnutie. Na displeji sa zobrazí SAFE.

3. Ak chcete zámok deaktivovať, zopakujte krok 2.


Panel č.3


Funkciu uzamknutia panela je možné aktivovať iba počas prevádzky zariadenia. Funkcia uzamkne dvierka a chráni pred náhodnou zmenou nastavení teploty a času aktivovanej funkcie rúry.

1. Zvoľte funkciu rúry a nastavte ju podľa potreby.

2. Stlačte súčasne a podržte na 2 sekundy  a . Zaznie pípnutie. Na displeji sa zobrazí: Loc.

3. Ak chcete vypnúť funkciu Panel Lock, zopakujte krok 2.

Keď otočíte ovládačom teploty alebo stlačíte tlačidlo, na displeji sa zobrazí: Loc. Otočením voliča funkcií rúry sa spotrebič vypne.

Ak je jednotka vypnutá a je spustená funkcia Panel Lock, funkcia Panel Lock sa automaticky prepne na funkciu Child Lock.


Panel č.4

Keď je funkcia zapnutá, rúra nemôže byť náhodne zapnutá.

1. Skontrolujte, či je gombík voľby funkcie rúry vo vypnutej polohe.

2. Stlačte súčasne a podržte na 2 sekundy  a . Zaznie pípnutie. Na displeji sa zobrazí SAFE a symbol visiaceho zámku.

3. Ak chcete vypnúť funkciu Panel Lock, zopakujte krok 2.


Panel č.5

1. Keď je aktivovaná funkcia Detská poistka, rúra sa nemôže náhodne zapnúť. Funkciu je možné zapnúť a vypnúť v ponuke Základné nastavenia .

Menu -> Základné nastavenia (BASIC SETTINGS)

2. Keď je funkcia povolená, po spustení zariadenia sa na displeji zobrazí nasledovné hlásenie: Startup lock. Na používanie rúry použite gombík na výber písmen kódu v poradí: ABC. Keď je aktivovaná funkcia Detská poistka a rúra je vypnutá, dvierka rúry sa zablokujú.

Náhradné diely a príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo

Vyhľadajte si originálne náhradné diely pre spotrebič v našom e-shope a nechajte si ich doručiť priamo domov.