PODMIENKY PROPAGAČNEJ AKCIE SPOLOČNOSTI ELECTROLUX „NAPÍŠTE RECENZIU A ZÍSKAJTE DARČEK“ A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „Podmienky“)

Nižšie uvedený text predstavuje úplné, záväzné a výlučné pravidlá propagačnej akcie „Napíšte recenziu a vyhrajte“ (ďalej len „propagačná akcia“), na základe ktorej dochádza k hodnoteniu produktov značky Electrolux (ďalej len „produkt“). Odoslaním recenzie potvrdzujete, že ste si prečítali nasledujúce podmienky a súhlasíte s nimi.

Organizátorom propagačnej akcie a správcom osobných údajov účastníkov propagačnej akcie je spoločnosť ELECTROLUX, s.r.o., so sídlom Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, pod spis. zn. C 2461 (ďalej len „Organizátor“).

 

  1. Spôsobilosť:Propagačnej akcie sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá si nezakupuje produkt v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, nechala si doručiť produkt na adresu na území Slovenskej republiky, a ktorá zároveň splní všetky pravidlá propagačnej akcie. Do propagačnej akcie sa môže zapojiť na jeden zakúpený produkt iba jedna osoba podľa predošlej vety v jednej domácnosti. Zapojením do propagačnej akcie účastník vyhlasuje, že recenzia sa týka jeho vlastnej skutočnej skúsenosti s produktom, a že je oprávnený daný produkt recenzovať.

 

  1. Trvanie propagačnej akcie:Propagačná akcia sa uskutoční od 00:01 dňa 20. 2. 2023 do odvolania (časové pásmo GMT), (ďalej len „doba konania akcie“).

 

  1. Ako sa zapojiť: Na zapojenie do propagačnej akcie je potrebné kumulatívne splniť tieto podmienky:

 

  1. Podrobnosti o darčeku:Darčekom za zapojenie do propagačnej akcie sú kapsuly do umývačky Jar Kapsule Platinum Plus, 48 ks (ďalej len „darček“). Organizátor si vyhradzuje právo poskytnúť účastníkom propagačnej akcie alternatívny darček podľa výberu Organizátora v rovnakej hodnote v závislosti na dostupnosti darčeka.

 

  1. Kto získa darček:Darček získa každý, kto kumulatívne splní podmienky propagačnej akcie uvedené v e-maile oznamujúcom akciu.

 

Len čo Organizátor propagačnej akcie recenziu účastníka spracuje, obdrží účastník propagačnej akcie na ním uvedený e-mail formulár so žiadosťou o vyplnenie kontaktných údajov, na ktorú mu bude Organizátorom zaslaný darček. Na e-mail podľa predošlej vety musí účastník propagačnej akcie do 7 dní odo dňa doručenia zaslať potrebné kontaktné údaje. V opačnom prípade stráca účastník propagačnej akcie nárok na získanie darčeka. Zaregistrovaným účastníkom propagačnej akcie, ktorí splnili všetky podmienky propagačnej akcie bude následne do 45 dní odo dňa, kedy Organizátor obdrží e-mail s kontaktnými údajmi, darček odoslaný.

Náklady na doručenie darčeka do krajín EÚ hradí Organizátor, náklady spojené s doručením darčeka vrátane daní a ciel do krajín mimo EÚ hradí po predošlej informácii a odsúhlasení príslušný účastník propagačnej akcie.

 

  1. Zodpovednosť: Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, poškodenie, nedoručenie alebo oneskorenie s doručením darčeka, ktoré vznikli potom, čo Organizátor odovzdal darček doručovateľovi. S výnimkou prípadov, kedy to vyžaduje príslušný zákon, Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vhodnosť darčeka na akýkoľvek účel alebo za akékoľvek škody spôsobené propagačnou akciou alebo darčekom.

 

  1. Ochrana osobných údajov: Organizátor bude v pozícii správcu osobných údajov spracovávať, či už manuálne alebo elektronicky, a uchovávať osobné údaje týkajúce sa účastníkov propagačnej akcie v rozsahu:

 

Osobné údaje vo vyššie vymedzenom rozsahu bude Organizátor spracovávať za účelom identifikácie účastníkov propagačnej akcie a zaslania darčeka. Právnym dôvodom spracovania je plnenie záväzkov Organizátora súvisiacich s propagačnou akciou a zákonných povinností v súvislosti s uchovávaním účtovných a daňových dokladov; tieto údaje budú Organizátorom spracovávané po dobu 6 rokov alebo po dobu dlhšiu, vyžadovanú zákonom.

 

Osobné údaje účastníka propagačnej akcie budú ďalej Organizátorom spracovávané za účelom zasielania obchodných oznámení, a oznámení, ktoré súvisia s poskytnutým darčekom či zakúpeným produktom. Právnym dôvodom je oprávnený záujem Organizátora na rozvíjaní svojej obchodnej činnosti; tieto údaje budú Organizátorom spracovávané po dobu nevyhnutnú na naplnenie daného účelu.

 

Organizátor je oprávnený pri splnení povinností vyplývajúcich z príslušného právneho predpisu o ochrane osobných údajov poskytovať osobné údaje svojim spracovateľom a poskytovateľom služieb, pričom takýmto spracovateľom je okrem iného spoločnosť doblogoo s.r.o ., so sídlom Radhošťská 1942/2, Žižkov, 130 00 Praha, Česká republika, IČO: 04564782, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 249843, ďalej poskytovatelia právnych služieb, IT služieb, účtovných služieb apod. Zoznam ďalších osôb, s ktorými budú osobné údaje zdieľané, je dostupný u Organizátora. Organizátor môže osobné údaje poskytovať do zahraničia, predovšetkým spracovateľom v krajinách Európskej únie alebo mimo Európsku úniu, v prípade, že úroveň ochrany osobných údajov v krajine, do ktorej majú byť údaje poskytnuté, bola uznaná Európskou komisiou ako porovnateľná s ochranou v Európskej únii, eventuálne v ostatných prípadoch na základe povolenej výnimky alebo pri aplikácii záruk v podobe záväzných vnútropodnikových pravidiel alebo štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie, pričom informácie o sprístupnení Organizátor poskytne na vyžiadanie.

 

Organizátor môže za účelom marketingu vykonávať profilovanie prostredníctvom automatických prostriedkov v súvislosti s identifikačnými údajmi osoby za účelom budúcich ponúk či súvisiacich marketingových činností Organizátora.

 

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov majú účastníci propagačnej akcie právo:

 

Od budúcej komunikácie zo strany Organizátora sa môže účastník odhlásiť zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu Organizátora privacy@electrolux.com alebo adresu sídla Organizátora, prípadne pomocou priameho odkazu v správe obchodného oznámenia, pokiaľ správa tento odkaz obsahuje.

 

  1. Práva duševného vlastníctva: Účastník propagačnej akcie sa týmto zaväzuje, že recenzia produktu je jeho originálnou prácou, a že neporušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany. Zapojením do propagačnej akcie, udeľuje účastník Organizátorovi, jeho pridruženým spoločnostiam a jeho zástupcom povolenie používať meno účastníka na účely propagácie výrobkov alebo služieb Organizátora alebo jeho pridružených spoločností, a udeľuje im všetky oprávnenia k zaslanej recenzii. Organizátor je tak oprávnený zverejňovať recenziu produktu na akýkoľvek účel a v akomkoľvek médiu. Účastník propagačnej akcie nemá nárok na kompenzáciu akejkoľvek povahy v súvislosti s prevodom a používaním práv duševného vlastníctva vzťahujúcich sa k poskytnutej recenzii produktu alebo v súvislosti s použitím mena, ako je uvedené vyššie.

 

  1. Rozhodné právo: Tieto Podmienky a v nich obsiahnuté ustanovenia sa vo všetkých ohľadoch riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky. Akýkoľvek konflikt vyplývajúci z týchto Podmienok a v nich obsiahnutých ustanovení bude riešený všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

 

  1. Ďalšie ustanovenia: Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo Podmienky propagačnej akcie vrátane zmeny doby konania akcie, či propagačnú akciu kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa takéhoto uverejnenia na http://www.electrolux.sk/. Pokiaľ bude mať Organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníka či inej osoby, ktorá zákazníkovi napomohla či mohla napomôcť k získaniu darčeka, alebo pokiaľ k takémuto konaniu dôjde, môže byť účastník z propagačnej akcie bez náhrady rozhodnutím Organizátora vylúčený; to platí rovnako aj v prípade iného konania účastníka či inej osoby, ktorá účastníkovi napomohla či mohla napomôcť k získaniu darčeka, je iným spôsobom v rozpore s pravidlami propagačnej akcie či Podmienkami alebo s všeobecnými zásadami poctivej súťaže a fair play. Rozhodnutie Organizátora o vylúčení účastníka z propagačnej akcie je konečné. Účasť v propagačnej akcii ani nárok na darček nemožno vymáhať súdnou cestou. Úplný názov a adresa organizátora je: ELECTROLUX, s.r.o., so sídlom Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, IČO 18631975, DIČ CZ18631975, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. C 2461.