Podmienky a ustanovenia propagačnej akcie spoločnosti Electrolux Napíšte recenziu a získajte darček

Nižšie uvedený text predstavuje úplné pravidlá propagačnej akcie „Napíšte recenziu a získajte darček“ (ďalej len „súťaž“). Ide o jediný text, ktorým sa úplne a záväzne upravujú pravidlá súťaže.

Odoslaním recenzie potvrdzujete, že ste si prečítali nasledujúce podmienky a ustanovenia spoločnosti Electrolux s.r.o., so sídlom na adrese Galvaniho 17/B, Bratislava 821 04, IČO: 52 542 319, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 139430/B (ďalej len „Organizátor“), že s nimi súhlasíte a že splníte všetky požiadavky.

1.    Spôsobilosť: Propagačnej akcie sa môže zúčastniť fyzická osoba nad 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní stanovené pravidlá súťaže. Do propagačnej akcie sa môže prihlásiť na jeden produkt len jedna osoba na domácnosť.

2.    Trvanie propagačnej akcie: Propagačná akcia sa uskutoční od 1. apríla 2021 00:00 hod do odvolania. Čas spustenia a ukončenia propagačnej akcie sa vzťahuje na časové pásmo GMT.

3.    Ako sa zapojiť: Aby ste mohli získať darček, musíte zaregistrovať spotrebič značky Electrolux zaradený do akcie a po e-mailovej výzve na neho vložiť recenziu. Na vloženie recenzie máte 48 hodín od dňa, kedy ste dostali e-mail s výzvou na vloženie recenzie.

4.    Podrobnosti o darčeku: Cenou sú kapsule JAR Platinum Plus do umývačiek riadu, 48 ks. Organizátor si vyhradzuje právo poskytnúť výhercom alternatívne ceny v rovnakej hodnote v závislosti od dostupnosti.

5.    Kto získa darček: Darček získa každý, kto splní podmienky propagačnej akcie, najmä tie uvedené v bode 3. Akonáhle vašu recenziu spracujeme, obdržíte email s formulárom so žiadosťou o vyplnenie kontaktných údajov, aby sme vám mohli darček doručiť. Náklady na doručenie do krajín EÚ hradí Organizátor, náklady spojené s doručením ceny vrátane daní a ciel do krajín mimo EÚ hradí po predchádzajúcej informácii a odsúhlasenie príslušný víťaz.

6.    Zodpovednosť: Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, poškodenie, nedoručenie alebo meškanie doručenia ceny, ktoré vznikli po tom, čo ju odovzdal doručovateľovi.

S výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa príslušného zákona, Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vhodnosť ceny na akýkoľvek účel alebo za akékoľvek škody spôsobené propagačnou akciou alebo cenou.  

7.    Ochrana osobných údajov: Organizátor bude v postavení prevádzkovateľa osobných údajov spracúvať, či už manuálne alebo elektronicky, a uchovávať osobné údaje týkajúce sa súťažiacich v rozsahu:
•    meno a priezvisko
•    adresa trvalého bydliska
•    doručovacia adresa
•    emailová adresa a telefónne číslo

Osobné údaje vo vyššie vymedzenom rozsahu bude Organizátor spracúvať na účely identifikácie účastníkov súťaže. Právnym dôvodom spracúvania je plnenie súťaže a zákonných povinností v súvislosti s uchovávaním účtovných a daňových dokladov; tieto údaje bude Organizátor spracúvať počas obdobia 6 rokov alebo dlhšie, ak sa to vyžaduje podľa zákona krajiny, kde sa budú údaje spracúvať.

Vyššie uvedené osobné údaje bude ďalej Organizátor spracúvať na účely posielania obchodných oznámení, ktoré súvisia s poskytnutým produktom. Právnym dôvodom je oprávnený záujem Organizátora rozvíjať svoju obchodnú činnosť; tieto údaje bude Organizátor spracúvať počas obdobia nevyhnutného na naplnenie daného účelu.

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a krajina trvalého bydliska výhercu bude Organizátor spracúvať tiež na účely zverejnenia na internetových stránkach Organizátora. Právnym dôvodom spracúvania je oprávnený záujem Organizátora zverejniť recenzie a výsledok súťaže; tieto údaje bude Organizátor spracúvať počas 1 roka od výberu víťazov, ak ide o zverejnenie výsledku súťaže, a počas 6 rokov, ak ide o zverejnenie recenzií. Tieto osobné údaje možno ďalej spracúvať do času naplnenia účelu na profiloch Organizátora na sociálnych sieťach.

Pri splnení povinností vyplývajúcich z príslušného právneho predpisu o ochrane osobných údajov je Organizátor oprávnený prenášať osobné údaje svojim sprostredkovateľom a poskytovateľom služieb, pričom takým sprostredkovateľom je spoločnosť doblogoo s.r.o ., so sídlom Radhošťská 1942/2, Praha – Žižkov, 130 00, Česká republika, IČO: 04564782, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C249843 , prípadne ďalšie osoby, ktorých zoznam je dostupný u Organizátora. Organizátor môže osobné údaje odovzdávať sprostredkovateľom v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo mimo EHP, ktorých úroveň ochrany osobných údajov uznala Európska komisia za porovnateľnú s ochranou v EHP, eventuálne v ostatných prípadoch na základe povolenej výnimky alebo pri aplikácii záruk v podobe záväzných vnútropodnikových pravidiel alebo štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie, pričom informácie o sprístupnení Organizátor poskytne na vyžiadanie.

Organizátor môže na účely marketingu vykonávať profilovanie prostredníctvom automatických prostriedkov v súvislosti s identifikačnými údajmi osoby na účely ponuky spolupráce, zverejnenia alebo inej činnosti súvisiacej s marketingovými aktivitami Organizátora.

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov majú súťažiaci právo:
•    požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom a ich prípadnú opravu či výmaz,
•    kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v zákonnom rozsahu,
•    podať námietku proti spracúvaniu či požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, vrátane práva namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu; v takom prípade sa už osobné údaje nebudú na tento účel spracúvať,
•    preniesť svoje osobné údaje k inému prevádzkovateľovi,
•    nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré by pre súťažiacich malo právne účinky alebo by sa súťažiacich podobným spôsobom významne dotýkalo,
•    obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov s akoukoľvek žiadosťou alebo sťažnosťou.

Od budúcej komunikácie zo strany Organizátora sa môžete odhlásiť zaslaním požiadavky na emailovú adresu Organizátora privacy@electrolux.com alebo na adresu sídla Organizátora, prípadne pomocou priameho odkazu v správe obchodného oznámenia, ak správa tento odkaz obsahuje.

8.    Práva duševného vlastníctva: Účasťou na tejto propagačnej akcii sa zaručujete, že recenzia produktu je vašou originálnou prácou a že neporušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany. Okrem toho sa vzdávate svojho práva uviesť svoje meno v súvislosti s recenziou produktu. Všetky práva duševného vlastníctva spojené s vašou poskytnutou recenziou produktu patria Organizátorovi, čo okrem iného oprávňuje Organizátora, aby využil celú recenziu produktu alebo jej časť na akýkoľvek účel a v akomkoľvek médiu.

Tým, že sa zapojíte do tejto propagačnej akcie, udeľujete Organizátorovi, jeho pridruženým spoločnostiam a jeho zástupcom povolenie používať svoje meno na účely propagácie výrobkov alebo služieb Organizátora alebo jeho pridružených spoločností.

Ako účastník tejto propagačnej akcie nemáte nárok na kompenzáciu akejkoľvek povahy v súvislosti s prevodom a používaním práv duševného vlastníctva vzťahujúcich sa na vašu poskytnutú recenziu produktu alebo v súvislosti s použitím vášho mena, ako je uvedené vyššie.

9.    Rozhodné právo: Tieto podmienky a ustanovenia sa vo všetkých ohľadoch riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného. Akýkoľvek konflikt vyplývajúci z týchto podmienok a ustanovení sa bude riešiť všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

10.    Ďalšie ustanovenia: Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže, vrátane zmeny jej trvania, alebo súťaž kedykoľvek prerušiť alebo skončiť bez náhrady, a to s účinnosťou od dátumu uverejnenia na adrese https://www.electrolux.sk/campaigns/review-and-win/.

Ak bude Organizátor mať oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla alebo mohla pomôcť k výhre, alebo ak k takému konaniu dôjde, možno súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť; to platí rovnako aj v prípade iného konania súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla alebo mohla pomôcť k výhre, ktoré je inak v rozpore s pravidlami súťaže či s podmienkami alebo so všeobecnými zásadami poctivej súťaže a fair play. Rozhodnutie Organizátora o vylúčení zo súťaže je konečné a bez možnosti odvolania.

Účasť na súťaži ani cenu nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Organizátor má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá tejto súťaže bez udania dôvodu alebo túto súťaž zrušiť.

Úplný názov a adresa organizátora je: Electrolux s.r.o., so sídlom na drese Galvaniho 17/B, Bratislava 821 04, IČO 52542319, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 139430/B.