PODMIENKY PROPAGAČNEJ AKCIE SPOLOČNOSTI ELECTROLUX „NAPÍŠTE RECENZIU A VYHRAJTE“ A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „Podmienky“)

Nižšie uvedený text predstavuje úplné, záväzné a výlučné pravidlá propagačnej akcie „Napíšte recenziu a vyhrajte“ (ďalej len „propagačná akcia“), na základe ktorej dochádza k hodnoteniu produktov značky Electrolux (ďalej len „produkt“). Odoslaním recenzie potvrdzujete, že ste si prečítali nasledujúce podmienky a súhlasíte s nimi.

 

Organizátorom propagačnej akcie a správcom osobných údajov účastníkov propagačnej akcie je spoločnosť ELECTROLUX, s.r.o., so sídlom Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, pod spis. zn. C 2461 (ďalej len „Organizátor“).

 

  1. Spôsobilosť:Propagačnej akcie sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá si nezakupuje produkt v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, nechala si doručiť produkt na adresu na území Slovenskej republiky, a ktorá zároveň splní všetky pravidlá propagačnej akcie. Do propagačnej akcie sa môže zapojiť na jeden zakúpený produkt iba jedna osoba podľa predošlej vety v jednej domácnosti. Zapojením do propagačnej akcie účastník vyhlasuje, že recenzia sa týka jeho vlastnej skutočnej skúsenosti s produktom, a že je oprávnený daný produkt recenzovať.

 

  1. Trvanie propagačnej akcie:Propagačná akcia sa uskutoční od 00:01 dňa 20. 2. 2023 do odvolania (časové pásmo GMT), (ďalej len „doba konania akcie“).

 

  1. Ako sa zapojiť: Na zapojenie do propagačnej akcie je potrebné kumulatívne splniť tieto podmienky:

 

  1. Podrobnosti o výhre:Cenou výhernej súťaže je tyčový mixér Electrolux Create s príslušenstvom (ďalej len „výhra“). Organizátor si vyhradzuje právo poskytnúť účastníkom propagačnej akcie alternatívnu výhru podľa výberu Organizátora v rovnakej hodnote v závislosti na dostupnosti.

 

  1. Kto získa výhru:Víťaz bude náhodne vybraný raz za 14 dní zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí v danom období produkt zaregistrovali a vložili recenziu produktu. Výber výhercov prebieha anonymným žrebovaním.

 

Víťazi budú informovaní e-mailom do 10 dní od výberu víťaza. Výherca propagačnej akcie obdrží na ním uvedený e-mail formulár so žiadosťou o vyplnenie kontaktných údajov, na ktoré mu bude Organizátorom zaslaná výhra. Na e-mail podľa predošlej vety musí účastník propagačnej akcie do 7 dní odo dňa doručenia zaslať potrebné kontaktné údaje. V opačnom prípade stráca účastník propagačnej akcie nárok na získanie výhry. Zaregistrovaným účastníkom propagačnej akcie, ktorí splnili všetky podmienky propagačnej akcie bude následne do 45 dní odo dňa, kedy Organizátor obdrží e-mail s kontaktnými údajmi, výhra odoslaná.

Náklady na doručenie výhry do krajín EÚ hradí Organizátor, náklady spojené s doručením výhry vrátane daní a ciel do krajín mimo EÚ hradí po predošlej informácii a odsúhlasení príslušný účastník propagačnej akcie.

 

  1. Zodpovednosť: Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, poškodenie, nedoručenie alebo oneskorenie s doručením výhry, ktoré vznikli potom, čo Organizátor odovzdal výhru doručovateľovi. S výnimkou prípadov, kedy to vyžaduje príslušný zákon, Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vhodnosť výhry na akýkoľvek účel alebo za akékoľvek škody spôsobené propagačnou akciou alebo výhrou.

 

  1. Ochrana osobných údajov: Organizátor bude v pozícii správcu osobných údajov spracovávať, či už manuálne alebo elektronicky, a uchovávať osobné údaje týkajúce sa účastníkov propagačnej akcie v rozsahu:

 

Osobné údaje vo vyššie vymedzenom rozsahu bude Organizátor spracovávať za účelom identifikácie účastníkov propagačnej akcie a zaslania výhry. Právnym dôvodom spracovania je plnenie záväzkov Organizátora súvisiacich s propagačnou akciou a zákonných povinností v súvislosti s uchovávaním účtovných a daňových dokladov; tieto údaje budú Organizátorom spracovávané po dobu 6 rokov alebo po dobu dlhšiu, vyžadovanú zákonom.

 

Osobné údaje účastníka propagačnej akcie budú ďalej Organizátorom spracovávané za účelom zasielania obchodných oznámení, a oznámení, ktoré súvisia s poskytnutou výhrou či zakúpeným produktom. Právnym dôvodom je oprávnený záujem Organizátora na rozvíjaní svojej obchodnej činnosti; tieto údaje budú Organizátorom spracovávané po dobu nevyhnutnú na naplnenie daného účelu.

 

Organizátor je oprávnený pri splnení povinností vyplývajúcich z príslušného právneho predpisu o ochrane osobných údajov poskytovať osobné údaje svojim spracovateľom a poskytovateľom služieb, pričom takýmto spracovateľom je okrem iného spoločnosť doblogoo s.r.o ., so sídlom Radhošťská 1942/2, Žižkov, 130 00 Praha, Česká republika, IČO: 04564782, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 249843, ďalej poskytovatelia právnych služieb, IT služieb, účtovných služieb apod. Zoznam ďalších osôb, s ktorými budú osobné údaje zdieľané, je dostupný u Organizátora. Organizátor môže osobné údaje poskytovať do zahraničia, predovšetkým spracovateľom v krajinách Európskej únie alebo mimo Európsku úniu, v prípade, že úroveň ochrany osobných údajov v krajine, do ktorej majú byť údaje poskytnuté, bola uznaná Európskou komisiou ako porovnateľná s ochranou v Európskej únii, eventuálne v ostatných prípadoch na základe povolenej výnimky alebo pri aplikácii záruk v podobe záväzných vnútropodnikových pravidiel alebo štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie, pričom informácie o sprístupnení Organizátor poskytne na vyžiadanie.

 

Organizátor môže za účelom marketingu vykonávať profilovanie prostredníctvom automatických prostriedkov v súvislosti s identifikačnými údajmi osoby za účelom budúcich ponúk či súvisiacich marketingových činností Organizátora.

 

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov majú účastníci propagačnej akcie právo:

 

Od budúcej komunikácie zo strany Organizátora sa môže účastník odhlásiť zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu Organizátora privacy@electrolux.com alebo adresu sídla Organizátora, prípadne pomocou priameho odkazu v správe obchodného oznámenia, pokiaľ správa tento odkaz obsahuje.

 

  1. Práva duševného vlastníctva: Účastník propagačnej akcie sa týmto zaväzuje, že recenzia produktu je jeho originálnou prácou, a že neporušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany. Zapojením do propagačnej akcie, udeľuje účastník Organizátorovi, jeho pridruženým spoločnostiam a jeho zástupcom povolenie používať meno účastníka na účely propagácie výrobkov alebo služieb Organizátora alebo jeho pridružených spoločností, a udeľuje im všetky oprávnenia k zaslanej recenzii. Organizátor je tak oprávnený zverejňovať recenziu produktu na akýkoľvek účel a v akomkoľvek médiu. Účastník propagačnej akcie nemá nárok na kompenzáciu akejkoľvek povahy v súvislosti s prevodom a používaním práv duševného vlastníctva vzťahujúcich sa k poskytnutej recenzii produktu alebo v súvislosti s použitím mena, ako je uvedené vyššie.

 

  1. Rozhodné právo: Tieto Podmienky a v nich obsiahnuté ustanovenia sa vo všetkých ohľadoch riadia a vykladajú v súlade s právom Slovenskej republiky. Akýkoľvek konflikt vyplývajúci z týchto Podmienok a v nich obsiahnutých ustanovení bude riešený všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

 

  1. Ďalšie ustanovenia: Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo Podmienky propagačnej akcie vrátane zmeny doby konania akcie, či propagačnú akciu kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa takéhoto uverejnenia na http://www.electrolux.sk/. Pokiaľ bude mať Organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie účastníka či inej osoby, ktorá zákazníkovi napomohla či mohla napomôcť k získaniu výhry, alebo pokiaľ k takémuto konaniu dôjde, môže byť účastník z propagačnej akcie bez náhrady rozhodnutím Organizátora vylúčený; to platí rovnako aj v prípade iného konania účastníka či inej osoby, ktorá účastníkovi napomohla či mohla napomôcť k získaniu výhry, je iným spôsobom v rozpore s pravidlami propagačnej akcie či Podmienkami alebo s všeobecnými zásadami poctivej súťaže a fair play. Rozhodnutie Organizátora o vylúčení účastníka z propagačnej akcie je konečné. Účasť v propagačnej akcii ani nárok na výhru nemožno vymáhať súdnou cestou. Úplný názov a adresa organizátora je: ELECTROLUX, s.r.o., so sídlom Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4, IČO 18631975, DIČ CZ18631975, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. C 2461.