900 SensePro® varný panel

Vitajte vo svete Electrolux

Blahoželáme vám k novému intuitívnému varnému paneli Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia profesionálnych skúseností a inovácií. Ide o dômyselný a štýlový spotrebič, ktoré sme navrhli podľa vašich predstáv. Pri každom použití si môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Prehľad o varnom paneli

Oboznámte sa s vašim novým SensePro® varným panelom. Keď sa s ním oboznámite, nastal čas začať variť.

 1. Indukčná zóna s funkciou Sprievodca pečením
 2. Indukčná zóna s funkciami Sprievodca pečením a Piecť na panvici
 3. Ovládací panel
 4. Indukčná varná zóna
 5. Plocha s anténou POZOR: Neklaďte nič na varný panel v tejto oblasti.

Prehľad ovládacieho panela

Ovládací panel vám poskytuje rýchly prístup ku všetkým funkciám vášho varného panela.

 1. ZAP/VYP na zapnutie a vypnutie varného panela.
 2. Na otvorenie a zatvorenie Ponuka.
 3. Skratka k funkciám varenia, ktoré sa používajú s Teplotná sonda.
 4. Výber zóny na aktivovanie posuvného ovládača pre zvolenú zónu.
 5. Ukazovateľ zóny na zobrazenie, pre ktorú zónu je posuvný ovládač aktívny.
 6. Zapnutie funkcie Časovač.
 7. Posúvač na úpravu varného stupňa.
 8. PowerBoost na rýchle uvarenie veľkého množstva vody.
 9. Blok. ovládania na zablokovanie ovládacieho panela.
 10. Okienko Hob²Hood komunikátora infračerveného signálu. Neprikrývajte.
 11. Prestávka na nastavenie všetkých aktívnych varných zón na najnižší varný stupeň.
 12. Na zobrazenie aktuálneho varného stupňa.
 13. Funkcia Bridge na skombinovanie varných zón.
 14. Plné spojenie / Žiadny signál. Na zobrazenie sily signálu spojenia medzi Teplotná sonda a anténou.

Prehľad Teplotná sonda

Bezdrôtová sonda bez batérií vám poskytujte dokonale presné ovládanie teploty.

 1. Bod merania
 2. Značka minimálnej úrovne
 3. Odporúčané rozpätie ponorenia (pre kvapaliny)
 4. Kalibračný kód
 5. Háčikna umiestnenie Teplotná sonda na okraj
 6. Rukoväť s anténou vnútri

Kľúčové vlastnosti

Nájdite si chvíľku na oboznámenie sa s niektorými vlajkovými funkciami a vlastnosťami vášho SensePro® varného panela.

Na zmeranie teploty u funkcií ako Teplomer a Piecť na panvici ako aj na presné uchovanie teploty pre rôzne druhy jedál počas varenie metódou Sous-vide.

Uľahčuje varenie tak, že vám ponúkne osvedčené recepty na rôzne jedlá s preddefinovanými parametrami varenia a podrobnými pokynmi. Túto funkciu môžete použiť s Teplotná sonda alebo bez nej.

Na varenie vzduchotesne zabaleného jedla pri nízkej teploty, po predĺžený čas, pri zachovaní vitamínov a príchute.

Na pečenie rôznych druhov jedla s automaticky ovládanými varnými stupňami. Táto funkcia vám pomôže predísť prehriatiu jedla alebo oleja.

Na roztopenie čokolády alebo masla, používa nízke varné stupne.

Na skombinovanie oboch ľavých zón a použitie väčšieho riadu. Túto funkciu môžete použiť s funkciou Piecť na panvici.

Na rýchle uvarenie veľkého množstva vody.

Na prepojenie varného panela so špeciálnym odsávačom pár. Funkcia príslušne upravuje rýchlosť ventilátora.

Začať

Pre hladký prihlasovací proces s vašim novým spotrebičom postupujte podľa nasledovných krokov.
Zapíšte si sériové číslo

Pred inštaláciou si zapíšte sériové číslo. Je jednoduchšie získať správny servis a pomoc keď viete sériové číslo vášho varného panela, napr. ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko.

Sériové číslo môžete nájsť na typovom štítku na spodnej časti varného panela.

Inštalácia

Skôr ako začnete variť sa uistite, že je váš nový varný panel správne nainštalovaný.

Postupujte podľa pokynov dodávaných so spotrebičom. Všetky práce súvisiace s elektrickým zapojením musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.

Zabudovateľný varný panel sa môže používať až po zabudovaní do vhodnej skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré vyhovujú platným normám.

Poznámka: Ak je spotrebič nainštalovaný nad zásuvkou,
 • vetranie varného panela môže ohriať predmety uskladnené v zásuvke počas procesu varenia.
 • V zásuvke neskladujte malé kúsky alebo listy papiera. Papier môže byť vtiahnutý do chladiacich ventilátorov a poškodiť ventilátory alebo ovplyvniť chladiaci systém.

Dodatočné informácie kam umiestniť varný panel

 • Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod okno. Horúci kuchynský riad môže spadnúť zo spotrebiča, keď otvoríte dvere alebo okno.
 • Ak je spotrebič nainštalovaný do zásuvky, zachovajte vzdialenosť minimálne 2 cm medzi dnom varného panela a dielmi uskladnenými v zásuvke.
 • Odoberte prípadné oddeľovacie panely inštalované v skrinke pod spotrebičom.

Dodatočné informácie o elektrickom zapojení

 • Pred akýmkoľvek zásahom odpojte spotrebič od elektrickej siete.
 • Spotrebič musí byť uzemnený.
 • Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
 • Skontrolujte, či je nainštalovaná ochrana proti zásahu elektrickým prúdom.
 • Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napätím a izolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
 • Skontrolujte, či je spotrebič správne nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny elektrický sieťový kábel alebo zástrčka (ak sa používa) môže spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
 • Použite vhodný elektrický sieťový kábel.
 • Použite káblovú svorku na odľahčenie ťahu.
 • Elektrické sieťové káble sa nesmú zamotať.
 • Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič do elektrickej siete v blízkosti, dbajte na to, aby sa sieťový kábel alebo zástrčka (ak je k dispozícii) nedotýkala horúceho varného spotrebiča alebo horúcej kuchynského riadu.
 • Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
 • Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa) alebo prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak treba vymeniť poškodený prívodný elektrický kábel, kontaktujte náš autorizovaný servis alebo elektrikára.
 • Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
 • Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
 • Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.

 • Použite iba správne odpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače.
 • Elektrická sieť v domácnosti musí mať odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov odpájacieho zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Pred prvým použitím

Skôr ako pozdvihnete vaše kuchárske schopnosti na ďalšiu úroveň, dovoľte nám, aby sme vás oboznámili s prvotným nastavením.

Zapojte váš SensePro® varný panel a nakonfigurujte nastavenia skôr ako začnete variť prvé pokrmy.

Prvé čistenie

Doprajte vášmu varnému panelu a Teplotná sonda dobrý štart s jednoduchým prvým čistením.

Dbajte, aby bol varný panel vypnutý a studený.

 1. Varný panel vyčistite mäkkou handričkou s vlažnou vodou a neutrálnym, miernym čistiacim prostriedkom.
 2. Teplotná sonda vyčistite mäkkou handričkou s vlažnou vodou a neutrálnym, miernym čistiacim prostriedkom.
Prvé nastavenie

Nakonfigurujte váš nový SensePro® varný panel podľa vašich potrieb.

Keď zapnete váš varný panel po prvýkrát, vyžaduje si nastaviť Jazyk, Jas displeja a Hlasitosť zvuku.

 1. Varný panel zapnete tak, že sa na 1 sekundu dotknete tlačidla .
 2. Dotknite sa tlačidla Start na uvítacej obrazovke.
 3. Vyberte váš uprednostňovaný Jazyk a dotknite sa tlačidla Ok.
 4. Vyberte vašu uprednostňovanú úroveň Jas displeja a dotknite sa tlačidla Ok.
  Úroveň 4 je najjasnejšia úroveň.
 5. Vyberte váš uprednostňovaný Hlasitosť zvuku a dotknite sa tlačidla Ok.
 6. Dotknite sa tlačidla Ok, aby ste ukončili prvé nastavenie.
Kalibrácia Teplotná sonda

Nakalibrujte vašu Teplotná sonda niekoľkými jednoduchými krokmi a získajte najlepšiu možnú pomoc pri vašich dobrodružstvách v kuchyni.

Použite hrniec so spodným priemerom 180 mm.

Správne nakalibrovaná Teplotná sonda meria teplotu vody pri 100 °C s rozsahom tolerancie +/- 2 °C.
 1. Uistite sa, že je Teplotná sonda spárovaná s varným panelom.
  1. Dotknite sa .
  2. Vyberte Nastavenia > Teplotná sonda > Párovanie.
  3. Porovnajte päťčíselný kód na displeji s kódom vyrytým na Teplotná sonda.
   Ak sa kódy zhodujú, Teplotná sonda a varný panel sú spárované.
  4. Dotknite sa , aby ste opustili Ponuka.
  5. Ak nie sú varný panel a Teplotná sonda spárované, spárujte ich.
 2. Teplotná sonda umiestnite na okraj hrnca.
 3. Hrniec naplňte studenou vodou, aspoň po značku minimálnej úrovne.
  Dôležité: Do vody nedávajte soľ. Soľ môže ovplyvniť proces kalibrácie.
 4. Varnú nádobu položte na ľavú prednú varnú zónu.
 5. Dotknite sa .
  Na displeji sa zobrazuje Ponuka.
 6. Vyberte Nastavenia > Teplotná sonda > Kalibrácia a postupujte podľa pokynov na displeji.
 7. Dotknite sa symbolu Start vedľa varnej zóny.
  Kalibrácia sa spustí.
  Dôležité: Ak kalibrácia trvá dlhšie ako tri minúty, zmeňte hrniec a zopakujte postup od kroku 1.
Keď sa kalibrácia skončí, zobrazí sa na displeji automaticky otvárané okno.
Zapnite/vypnite varný panel

Stačí dotyk prsta a môžete variť.

Dotknite sa na 1 sekundu, aby ste zapli alebo vypli varný panel.
Keď vypnete varný panel, vypne sa aj funkcia Blok. ovládania.
Použite ovládací panel

Pristupujte ku všetkým funkciám varného panela jedným dotykom prsta.

Podsvietené symboly sú pripravené na použitie. Niektoré zo symbolov zmiznú keď je aktívny varný panel. Opäť sa zobrazia keď sa dotknete obrazovky.

 1. Ak chcete spustiť funkciu časovača (odpočítavanie alebo kuchynský časomer), najprv sa dotknite symbolu pre príslušnú varnú zónu.
 2. Dotknite sa príslušného symbolu pre
  • aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie, alebo
  • zobrazenie alebo zmenu nastavenia parametru, alebo
  • otvorenie Ponuka alebo podponuky.
  Zvolená funkcia sa zapne, keď zdvihnete prst z displeja.
  Pre niektoré funkcie sa pri ich aktivácii zobrazia dodatočné informácie. Na deaktiváciu informačného automaticky otváraného okna pre funkciu sa dotknite pred aktivovaním danej funkcie.
 3. Voliteľné: pre listovanie dostupnými voliteľnými funkciami presúvajte prst po displeji.
  Rýchlosť gesta určuje rýchlosť listovania.
  Dotknite sa obrazovky, aby ste prestali listovať.
Symboly na displeji

Navigujte na displeji s ľahkosťou, oboznámte sa so symbolmi na displeji.

Symbol Funkcia
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.

Posunutie dozadu/dopredu o jednu úroveň v Ponuka.

Listovanie nahor/nadol pokynmi na displeji.
Zapnutie/vypnutie voliteľnej funkcie.
Zatvorenie automaticky otváraného okna.
Zrušenie nastavenia.
Navigujte v Ponuka

Naviguje v Ponuka, aby ste si užívali všetky funkcie vášho varného panela.

 1. Dotknite sa na displeji, aby ste otvorili Ponuka.
 2. Dotknite sa alebo , aby ste navigovali v Ponuka.
 3. Na opustenie Ponuka,
  • dotknite sa alebo
  • dotknite sa pravej strany displeja v oblasti mimo automaticky otváraného okna.

Každodenné používanie

Čo chcete dnes robiť? Nájdite informácie, ako to urobiť.
Používanie varných zón

Nechajte váš SensePro® varný panel nech vám pomôže zrealizovať vaše kulinárske nápady.

Uistite sa, že je váš kuchynský riad vhodný pre indukčné varné panely.

Varovanie:

Keď je spotrebič v prevádzke, osoby s kardiostimulátorom musia udržiavať vzdialenosť od indukčných varných zón minimálne 30 cm.

Varný stupeň pre varnú zónu môže byť obmedzený ak sú aktívne iné zóny.

Na varné zóny neklaďte príbor ani pokrievky. Môžu sa zohriať.

 1. Kuchynský riad položte do stredu zvolenej varnej zóny.
  Zóna sa automaticky prispôsobujú rozmerom dna riadu.
  Na displeji sa zobrazí posúvač pre varnú zónu. Je viditeľný niekoľko sekúnd.
  Poznámka: Na zatvorenie posúvača klepnite na displej mimo oblasti posúvača.
 2. Nastavte želaný varný stupeň dotykom alebo posunom prsta.
  Symbol sa sfarbí načerveno a zväčší, čím indikuje výber varného stupňa.

Po skončení varenia sa dotknite symbolu výberu zóny pre varnú zónu a nastavte ohrev na 0.

Úprava varného stupňa

Ohrev upravíte jednoduchý posunutím prsta.

Uistite sa, že je zapnutý varný panel a že je na varnej zóne umiestnený vhodný kuchynský riad.

Varný stupeň pre varnú zónu môže byť obmedzený ak sú aktívne iné zóny. Maximálny varný stupeň je viditeľný na posúvači. Sú aktívne iba číslice zobrazené nabielo.

 1. Dotknite sa symbolu voľby zóny pre varnú zónu.
  Na displeji sa zobrazí posúvač pre varnú zónu. Posúvač je aktívny niekoľko sekúnd.
  Poznámka: Na zatvorenie posúvača klepnite na displej mimo oblasti posúvača.
 2. Nastavte želaný varný stupeň dotykom alebo posunom prsta.
  Symbol sa sfarbí načerveno a zväčší, čím indikuje výber varného stupňa.
Použite funkciu PowerBoost.

Potrebujete okamžitý intenzívny ohrev? S funkciou PowerBoost môžete nechať rýchlo zovrieť aj veľké množstvá vody a pripraviť panvice na prudké varenie keď ich potrebujete.

 1. Dotknite sa symbolu zóny, ktorú chcete použiť.
 2. Dotknite sa .
  Symbol sa sfarbí načerveno a zväčší sa. Výkon varnej zóny sa zvýši.
  Poznámka: Funkcia PowerBoost sa vypne automaticky. Ak chcete funkciu vypnúť manuálne, zmeňte varný stupeň zóny.
Skombinujte 2 varné zóny do 1

Potrebujete väčšiu varnú zónu? Dotknite sa symbolu Bridge a budete ju mať.

Skombinované varné zóny fungujú ako jedna, s rovnakým ohrevom.
 1. Zapnite varný panel.
 2. Položte kuchynský riad na dve varné zóny na ľavej strane.
  Dôležité: Kuchynský riad musí zakrývať stredy oboch zón. Kuchynský riad nesmie prečnievať mimo vyznačenej oblasti.
 3. Dotknite sa , aby ste skombinovali varné zóny.
  Symbol zóny sa zmení.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite sa symbolu .

Špecifikácia varných zón

Dozveďte sa o správnych veľkostiach kuchynského riadu, ako aj o maximálnom trvaní funkcie PowerBoost pre každú varnú zónu.

Výkon varných zón čiastočne závisí od materiálu a priemeru kuchynského riadu. Z dôvodu pôsobenia kuchynského riadu sa môže hodnota parametrov v praxi mierne líšiť od určenej hodnoty. Optimálne výsledky varenia dosiahnete tak, že budete používať riad s nie väčším ako udaným priemerom.

Varná zóna Nominálny výkon (max. varný stupeň) [W] PowerBoost [W] PowerBoost, maximálne trvanie [min] Priemer kuchynského riadu [mm]
Ľavá predná 2300 3200 10 125 - 210
Ľavá zadná 2300 3200 10 125 - 201
Stredná predná 1400 2500 4 125 - 145
Pravá zadná 2300 3600 10 205 - 240
Odporúčania nastavenia varného stupňa

Použite odporúčaný varný stupeň nielen na dosiahnutie skvelého výsledku varenia, ale aj na úsporu energie.

Vzájomný vzťah medzi nastaveným varným stupňom a spotrebou energie varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie nastavenia varného stupňa nie je priamoúmerné zvýšeniu spotreby energie. To znamená, že varná zóna nastavená na stredne intenzívny varný stupeň využíva menej ako polovicu svojho výkonu.

Zoznam odporúčaní nastavení varného stupňa

Vyberte vhodný varný stupeň pre vaše jedlo, aby ste dosiahli skvelé výsledky a ušetrili energiu.

Varný stupeň Použitie: Čas (min) Rady
1 Udržiavanie teploty hotových jedál. podľa potreby Na kuchynský riad položte pokrievku.
1-2 Holandská omáčka, topenie: maslo, čokoláda, želatína. 5 - 25 Z času na čas premiešajte.
1-2 Zahustenie: nadýchané omelety, volské oká. 10 - 40 Varte s pokrievkou.
2-3 Dusenie ryže a jedál s mliečnym základom, prihrievanie hotových jedál. 25 - 50 Pridajte aspoň dvakrát toľko tekutiny ako ryže, mliečne jedlá v polovici varenia premiešajte.
3-4 Dusenie zeleniny, rýb, mäsa. 20 - 45 Pridajte niekoľko polievkových lyžíc tekutiny.
4-5 Dusenie zemiakov v pare. 20 - 60 Použite max. ¼ l vody na 750 g zemiakov.
4-5 Varenie väčšieho množstva jedla, omáčok a polievok. 60 - 150 Max. 3 l tekutiny plus prísady.
6-7 Jemné vyprážanie: rezne, teľacie cordon bleu, kotlety, mäsové guľky, klobásky, pečeň, zásmažka, vajíčka, lievance, šišky. podľa potreby Po uplynutí polovice času obráťte.
7-8 Vyprážanie pri vyššej teplote, zemiakové placky, steaky, rezne. 5 - 15 Po uplynutí polovice času obráťte.
9 Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané hranolčeky. - -
Varenie veľkého množstva vody. Funkcia PowerBoost je zapnutá. -
Poznámka: Údaje uvedené v tabuľke sú iba orientačné.
Poloha Teplotná sonda

Umiestnite Teplotná sonda správne a získajte dobré spojenie s varným panelom.

Teplotná sonda v čase nepoužívania odložte do originálneho obalu.

 • Dbajte na to, aby nebol blokovaný signál. Ak používate Teplotná sonda s ľavou prednou varnou zónou, neklaďte veľké hrnce na ľavú zadnú zónu. Namiesto toho veľký hrniec premiestnite na pravú zadnú varnú zónu.

 • Teplotná sonda umiestnite blízko oblasti s anténou.
  • Ľavá strana varného panela: v polohe 1 až 3 hodiny.
  • Pravá strana varného panela: v polohe 9 až 11 hodín.

 • Nasledovné ukazovatele zobrazujú silu spojenia medzi varným panelom a Teplotná sonda na displeji: , , . Ak varný panel nedokáže vytvoriť spojenie, zobrazí sa . Teplotná sonda môžete premiestniť po okraji hrnca, aby ste vytvorili alebo zosilnili spojenie. Varný panel zisťuje stav spojenia každé 3 sekundy.

Použite Teplotná sonda pre tekutiny

Teplotná sonda správne umiestnite a dosiahnite skvelé výsledky.

Teplotná sonda meria teploty až do 120 °C.

Teplotná sonda položte pomocou háčika na okraj kuchynského riadu.
Teplotná sonda ponechajte vo zvislej polohe, s rukoväťou mimo hrnca.
Dôležité: Uistite sa, že je Teplotná sonda ponorená do tekutiny v rámci odporúčaného rozsahu ponorenia. Značka minimálnej úrovne musí byť zakrytá.
Použite Teplotná sonda pre pevné jedlá

Teplotná sonda správne umiestnite a dosiahnite skvelé výsledky.

Teplotná sonda meria teploty až do 120 °C.

 1. Teplotná sonda zastrčte do najhrubšej časti pokrmu, až po značku minimálnej úrovne.
  Bod merania má byť v strednej časti porcie.
 2. Uistite sa, že je Teplotná sonda pevne zastrčená do pokrmu a že rukoväť smeruje nadol.
  Nedovoľte, aby sa kovové časti Teplotná sonda dotýkali stien kuchynského riadu.
 3. Ak varíte mäso alebo rybu s hrúbkou 2-3 cm, uistite sa, že špička Teplotná sonda dosahuje dno panvice.
 4. Ak použijete plancha gril, uistite sa, že rukoväť Teplotná sonda zostane mimo plancha grilu, na pravej strane.
 5. Teplotná sonda vyberte pred obrátením jedla.
Charakteristiky Teplotná sonda

Technické charakteristiky.

Teplotná sonda je schválená na kontakt s jedlom.
Parametre Hodnota
Pracovná frekvencia 433,05 – 434,73 MHz
Maximálna vysielacia sila 5 dBm
Teplotný rozsah 0 – 120 °C
Príprava a varenie jedla
Nechajte váš SensePro® varný panel, aby vám pomohol s vašim každodenným životom a kulinárskymi nápadmi.
Sprievodca pečením

Bez ohľadu na to, či chcete bez námahy pripraviť váš obľúbený pokrm alebo objaviť váš kulinársky potenciál, váš SensePro® je pripravený vám asistovať.

Sprievodca pečením vám ponúkne osvedčené recepty na rôzne jedlá s preddefinovanými parametrami varenia a podrobnými pokynmi. Dostupné voliteľné funkcie závisia od druhu pokrmu, ktorý chcete pripraviť.

Niektoré funkcie dostupné s funkciou Sprievodca pečením sú
 • Sous-vide,
 • Piecť na panvici,
 • Pomaly variť a
 • Opätovne zohriať.
Rôzne postupy funkcie Sprievodca pečením vám umožňujú nastaviť rôzne parametre.
 • Pre funkciu Piecť na panvici môžete zmeniť predvolený varný stupeň. Pre niektoré pokrmy môžete použiť funkciu Piecť na panvici s Teplotná sonda na monitorovanie teploty vnútri pokrmu.
 • Pre väčšinu postupov, ako napr. Sous-vide a Pošírovať, môžete zmeniť predvolenú teplotu.
 • Môžete zmeniť predvolený čas alebo nastaviť čas pre aktuálne varenie. Pre Sous-vide je vopred definovaný minimálny čas.
Spustite funkciu Sprievodca pečením.

Nechajte rúru nech vám pomôže dosiahnuť skvelé výsledky pre pokrm, ktorý chcete pripraviť.

Použite funkcie Sprievodca pečením na ľavej strane varného panela. Pre funkciu Piecť na panvici použite ľavú prednú varnú zónu, alebo obe ľavé zóny keď sú premostené.

Dôležité: Kuchynský riad pred varením neohrievajte. Použite iba studenú vodu z vodovodu alebo tekutinu.
Dôležité: Pre funkciu Piecť na panvici postupujte podľa pokynov na displeji. Keď je panvica horúca, pridajte olej.
Dôležité: S funkciou Sprievodca pečením fungujú funkcie časovača ako kuchynský časomer. Funkcia časovača nezastaví funkcie Sprievodca pečením keď uplynie nastavený čas.
 1. Dotknite sa a vyberte funkciu Sprievodca pečením.
  Môžete sa dotknúť aj a vybrať funkciu Sprievodca pečením.
 2. Zo zoznamu vyberte jedlo, ktoré chcete pripraviť.
  Pred každý druh jedla je k dispozícii viac ako jedna voliteľná funkcia.
 3. Postupujte podľa pokynov na displeji.

  Ak chcete použiť pôvodné nastavenia, dotknite sa tlačidla Ok v hornej časti automaticky otváraného okna.

 4. Dotknite sa Start a postupujte podľa pokynov na displeji.
  Ak sa pri zvolenom procese varenia používa predohrev, môžete sledovať priebeh na ovládacom pásiku.
 5. Ak sa na displeji zobrazia pokyny, dotknite na tlačidla Ok a potom Start, aby ste pokračovali.
 6. Keď skončí nastavený čas pečenia, zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazia informácie. Dotknite sa tlačidla Ok.
 7. Dotknite sa symbolu na aktívnej varnej zóne a vyberte Stop.
  Môžete sa tiež dotknúť alebo a potom vybrať Stop.
 8. Dotykom Áno potvrďte nastavenie.
  Pre funkciu Sprievodca pečením s Sous-vide sa varný panel automaticky vypne po 4 hodinách.
  Funkcia Sprievodca pečením sa vypne.
Tipy pre funkciu Sprievodca pečením

Drobnosti na ďalšie vylepšenie vášho zážitku z varenia.

 • Keď varíte tekutiny, dajte pred varením do hrnca vhodné množstvo tekutiny (napr. 1 – 3 litre). Snažte sa vyhnúť pridávaniu vody počas varenia.
 • V záujme úspory energie a rýchlejšieho zohriatia použite pokrievku (aj na predohrev vody).
 • Pokrm počas varenia pravidelne miešajte, aby ste zabezpečili rovnomernú teplotu.
 • Na samom začiatku varenia pridajte soľ.
 • Pokrm pred prípravou rozmrazte.
 • Keď voda dosiahne určenú teplotu a zobrazí sa automaticky otvárané okno, pridajte zeleninu (napr. brokolicu, karfiol, lusky, ružičkový kel).
 • Zemiaky alebo ryžu pridajte do studenej vody pred spustením funkcie.
 • Pre husté omáčky, polievky, kari omáčky, ragú, guľáš a vývary môžete použiť Opätovne zohriať alebo Pomaly variť. Pred spustením funkcie Pomaly variť prísady prudko opečte (bez Teplotná sonda) a pridajte studenú vodu, následne zapnite funkciu zo Sprievodca pečením.
 • Pre malé morské plody, napr. mäkkýše alebo kúsky chobotnice môžete použiť funkciu Piecť na panvici.
Tipy pre funkciu Sprievodca pečením – Piecť na panvici

Drobnosti na ďalšie vylepšenie vášho zážitku z varenia.

Varovanie: Používajte iba panvice s plochým dnom.
POZOR: Viacvrstvové panvice používajte len pri nízkom výkone, aby nedošlo k prehriatiu a poškodeniu kuchynského riadu.
 • Funkciu zapnite, keď je varný panel studený (nie je potrebný predohrev).
 • Nepoužívajte varné nádoby s reliéfom v strede dna.
 • Používajte varné nádoby z nehrdzavejúcej ocele s dvojitým dnom.
 • Rôzne veľké panvice si vyžadujú rôzne časy ohrevu. Ťažké panvice uchovávajú viac tepla ako ľahké panvice, ale dlhšie sa zohrievajú.
 • Pokrm obráťte, keď dosiahne polovicu požadovanej teploty. Veľmi hrubé kusy jedla treba obracať častejšie (napr. každé dve minúty).
 • Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame použiť metódu Sous-vide pred funkciou Piecť na panvici. Dajte pripravené porcie na predhriatu panvicu a rýchlo ich opečte z oboch strán.
Sous-vide

Varte metódou Sous-vide, aby ste zachovali vitamíny a príchute.

Sous-vide je metóda na varenie vzduchotesne zabaleného jedla pri nízkej teplote po dlhší čas.

Váš SensePro® varný panel vám umožní precízne nastavenie a poskytne vám praktické pokyny.

Varenie jedla pri nízkej teplote – bezpečnostné princípy

Dobrá hygiena jedla vám umožňuje plne užívať si varenie pri nízkej teplote.

Pri varení s nízkou teplotou, napr. Sous-vide, bezpodmienečne dodržte nasledovné pokyny.

 • Pred prípravou jedla si umyte/dezinfikujte ruky. Použite jednorazové rukavice.
 • Použite iba vysoko kvalitné čerstvé potraviny skladované vo vhodných podmienkach.
 • Ovocie a zeleninu dôkladne umyte a ošúpte.
 • Pracovný povrch a dosky na krájanie udržiavajte vždy čisté. Pre rôzne druhy potravín použite rôzne dosky na krájanie.
 • Pri príprave hydiny, vajec a rýb dávajte mimoriadny pozor na hygienu:
  • Hydinu pripravte pri teplote minimálne 65 °C po dobu minimálne 50 minút.
  • Uistite sa, že ryba, ktorú chcete variť metódou Sous-vide, je extra čerstvá (označenie Sashimi).
 • Pripravené pokrmy skladujte v chladničke maximálne 24 hodín.
 • U ľudí s oslabeným imunitným systémom alebo chronickými zdravotnými problémami sa odporúča potraviny pred konzumáciou pasterizovať. Potraviny pasterizujte pri 60 °C po dobu minimálne jednej hodiny.
Pripravte jedlo na varenie metódou Sous-vide

Na varenie jedla metódou Sous-vide musí byť jedlo najprv vzduchotesne uzavreté.

Dôležité: Porcie jedla pripravené na varenie touto metódou si môžete kúpiť.
 1. Okorenené jedlo vložte do vreciek so zipsovým uzáverom alebo plastových vreciek.
 2. Ak používate plastové vrecká, použite vákuovú baličku na vzduchotesné zabalenie jedla.
Varte metódou Sous-vide

Varte metódou Sous-vide, aby ste zachovali vitamíny a príchute.

 1. Pripravte porcie jedla.
 2. Hrniec so studenou vodou položte na ľavú prednú alebo ľavú zadnú varnú zónu.
  Použite maximálne 4 litre vody.
 3. Dotknite sa symbolu > Sous-vide.
  Tiež sa môžete dotknúť > Funkcie varného panela > Sous-vide
 4. Nastavte správnu teplotu.
 5. Voliteľné: Nastavte čas.
  Čas varenia závisí od hrúbky a druhu pokrmu.
 6. Ak chcete pokračovať, dotknite sa tlačidla Ok.
 7. Teplotná sonda položte na okraj hrnca.
 8. Dotknite sa tlačidla Ok, aby ste zatvorili automaticky otvárané okno.
 9. Dotknite sa tlačidla Start, aby ste zapli predohrev.
  Po dosiahnutí nastavenej teploty hrnca zaznie zvukový signál.
 10. Do hrnca zvislo vložte vzduchotesne uzavreté vrecká s porciami jedla.
  Môžete použiť stojan Sous-vide.
 11. Dotykom tlačidla Start zapnite funkciu.
  Ak nastavíte Kuchynský časomer, spustí sa v rovnaký čas ako funkcia. Keď čas uplynie, zaznie zvukový signál a zobrazí sa automaticky otvárané okno. Ak chcete zatvoriť okno, dotknite sa tlačidla Ok.
Na zastavenie alebo zmenu nastavenia funkcie sa dotknite alebo symbolu aktívnej zóny a potom Stop. Nastavenie potvrdíte dotykom Áno v automaticky otváranom okne.
Použite funkciu KeepTemperature

Presne ovládajte a udržiavajte teplotu s funkciou KeepTemperature.

Dôležité: Teplota je udržiavaná s presnosťou +/- 1 °C )

Táto funkcia sa dá použiť iba pre ľavú prednú alebo ľavú zadnú varnú zónu.

Môžete pripraviť široký rad pokrmov, ako napr. omáčky (napr. rôzne druhy kari alebo bujabézy).

 1. Dotknite sa a vyberte Funkcie varného panela > Sous-vide.
  Môžete sa dotknúť aj a vybrať funkciu Sous-vide.
 2. Nastavte správnu teplotu.
 3. Voliteľné: Nastavte čas.
 4. Ak chcete pokračovať, dotknite sa tlačidla Ok.
 5. Teplotná sonda umiestnite na okraj hrnca alebo ju zasuňte do pokrmu.
 6. Dotknite sa tlačidla Start, aby ste zapli predohrev.
  Po dosiahnutí nastavenej teploty hrnca zaznie zvukový signál.
 7. Dotknite sa tlačidla Ok, aby ste zatvorili automaticky otvárané okno.
 8. Dotknite sa symbolu Start, aby ste pokračovali s varením pri nastavenej teplote.
  Ak nastavíte Kuchynský časomer, spustí sa v rovnaký čas ako funkcia. Keď čas uplynie, zaznie zvukový signál a zobrazí sa automaticky otvárané okno. Ak chcete zatvoriť okno, dotknite sa tlačidla Ok.
Na zastavenie alebo zmenu nastavenia funkcie sa dotknite alebo symbolu aktívnej zóny a potom Stop. Nastavenie potvrdíte dotykom Áno v automaticky otváranom okne.
Použite Teplotná sonda ako Teplomer

Monitorujte počas pečenia teplotu jedla alebo tekutiny.

Dôležité: Aby ste mohli funkciu používať, musí byť aktívna aspoň jedna varná zóna.

Funkciu môžete aktivovať pre všetky varné zóny, ale naraz vždy iba pre jednu varnú zónu.

Spoľahnite sa na túto funkciu napr. pri ohreve mlieka alebo kontrole teploty detského pokrmu.

 1. Teplotná sonda vložte do jedla alebo tekutiny až po značku minimálnej úrovne.
 2. Dotknite sa na displeji, aby ste otvorili ponuku Teplotná sonda, a vyberte Teplomer..
  Tiež sa môžete dotknúť > Funkcie varného panela > Teplomer
 3. Dotknite sa symbolu Start.
  Teplotná sonda začne merať teplotu. Ak nie je aktívna žiadna z varných zón, zobrazí sa informačné automaticky otvárané okno.
Ak chcete funkciu zastaviť, dotknite sa čísiel indikujúcich teplotu alebo a vyberte Stop.
Použite funkciu Topenie

Roztopte rôzne výrobky, napr. čokoládu alebo maslo pri rovnomerne nízkej teplote ohrevu.

Dôležité: Túto funkciu môžete použiť naraz iba pre jednu varnú zónu.
 1. Dotknite sa na displeji, aby ste otvorili Ponuka.
 2. Vyberte Funkcie varného panela > Topenie.
 3. Dotknite sa symbolu Start.
  Zvolí požadovanú varnú zónu. Zobrazí sa automaticky otvárané okno s dotazom, či chcete zrušiť predchádzajúce nastavenie varného stupňa, ak bol nejaký nastavený.

Na zastavenie funkcie sa dotknite symbolu výberu zóny a potom sa dotknite symbolu Stop

Odporúčania pre varenie

Odporúčaná metóda varenia, čas a teplota.

Jedlo, hrúbka / množstvo jedla, úroveň prípravy Proces varenia Stredová teplota/teplota varenia (°C) Čas varenia (min.)
Hovädzí steak, 2 cm hrubý, krvavý Sous-vide 50 - 54 45 - 90
Hovädzí steak, 4 cm hrubý, krvavý Sous-vide 50 - 54 100 - 150
Hovädzí steak, 6 cm hrubý, krvavý Sous-vide 50 - 54 180 - 250
Hovädzí steak, 2 cm hrubý, stredne prepečený Sous-vide 55 - 60 45 - 90
Hovädzí steak, 4 cm hrubý, stredne prepečený Sous-vide 55 - 60 100 - 150
Hovädzí steak, 6 cm hrubý, stredne prepečený Sous-vide 55 - 60 180 - 250
Hovädzí steak, 2 cm hrubý, prepečený Sous-vide 61 - 68 45 - 90
Hovädzí steak, 4 cm hrubý, prepečený Sous-vide 61 - 68 100 - 150
Hovädzí steak, 6 cm hrubý, prepečený Sous-vide 61 - 68 180 - 250
Kuracie prsia, 200-300 g, prepečené Sous-vide 64 - 72 45 - 60
Kuracie prsia, 200-300 g, prepečené Pošírovať 68 - 74 35 - 45
Kuracie stehno, 200-300 g, prepečené Pošírovať 78 - 85 30 - 60
Bravčový steak, 2 cm hrubý, prepečený Sous-vide 60 - 66 35 - 60
Bravčová sviečkovica, 4-5 cm, prepečená Sous-vide 62 - 66 60 - 120
Jahňacia fileta, 2 cm hrubá, stredne prepečená Sous-vide 56 - 60 35 - 60
Jahňacia fileta, 2 cm hrubá, prepečená Sous-vide 64 - 68 40 - 65
Jahňací chrbát (bez kostí), 200-300 g, stredne prepečený Sous-vide 56 - 60 60 - 120
Jahňací chrbát (bez kostí), 200-300 g, prepečený Sous-vide 64 - 68 65 - 120
Losos, 2 cm hrubý, priesvitný Sous-vide 46 - 52 20 - 45
Losos, 3 cm hrubý, priesvitný Sous-vide 46 - 52 35 - 50
Losos, 2 cm hrubý, priesvitný Pošírovať 55 - 68 20 - 35
Losos, 3 cm hrubý, priesvitný Pošírovať 55 -68 25 - 45
Tuniak, 2 cm hrubý, priesvitný Sous-vide 45 - 50 35 - 50
Krevety, 1-2 cm hrubé, priesvitné Sous-vide 50 - 56 45 - 45
Vajcia, veľkosť M, uvarené namäkko Sous-vide 63 - 64 45 -70
Vajcia, veľkosť M, uvarené stredne Sous-vide 65 - 67 45 -70
Vajcia, veľkosť M, uvarené natvrdo Sous-vide 68 -70 45 -70
Vajcia, veľkosť M, uvarené namäkko Varenie varenie 4
Vajcia, veľkosť M, uvarené stredne Varenie varenie 7
Vajcia, veľkosť M, uvarené natvrdo Varenie varenie 10
Ryža, - , uvarená Napučanie - 10 - 30
Zemiaky, - , uvarené Varenie varenie 15 - 30
Zelenina (čerstvá), - , uvarená Sous-vide 85 30 - 40
Špargľa, - , uvarená Sous-vide 85 30 - 40
Hob²Hood

Nechajte funkciu Hob²Hood sa automaticky postarať o ventilátor, aby ste sa vy mohli plne venovať vášmu vareniu.

Hob²Hood je pokročilá automatická funkcia, ktorá spája váš varný panel so špeciálnym odsávačom pár pomocou komunikátorov s infračerveným signálom. Rýchlosť ventilátora sa upraví automaticky podľa nastaveného režimu a teploty najhorúcejšieho hrnca na varnom paneli.

Pri väčšine odsávačov pár je systém diaľkového ovládania najprv vypnutý. Pred použitím tejto funkcie ho zapnite.

Ak chcete funkciu ovládať automaticky, nastavte automatický režim na H1H6. Panel je pôvodne nastavený na H5.

Odsávač pár zareaguje pri každom použití varného panela. Varný panel automaticky meria teplotu kuchynského riadu a upravuje rýchlosť ventilátora.

Varný panel môžete zvolením H1 nastaviť tak, aby aktivoval iba osvetlenie.

Poznámka: Ak zmeníte rýchlosť ventilátora na odsávači pár, deaktivuje sa predvolené pripojenie k varnému panelu. Funkciu znova aktivujete VYP a ZAP oboch spotrebičov.
Poznámka: Pre bližšie informácie o používaní odsávača pár si pozrite návod na obsluhu odsávača pár.
Zmeňte režimy manuálne pre funkciu Hob²Hood

Manuálna zmena rýchlosť ventilátora môže ovplyvniť zvuk ventilátora a jeho činnosť môže byť tichšia.

Ak nie ste spokojní s hlučnosťou/rýchlosťou ventilátora, môžete prepnúť režim manuálne.
 1. Dotknite sa .
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Zo zoznamu zvoľte Hob²Hood.
 4. Vyberte vhodný režim.
  Keď po skončení varenia vypnete varný panel, môže ventilátor odsávača pár istý čas ešte pracovať. Potom systém automaticky vypne ventilátor a zabráni náhodnému zapnutiu ventilátora najbližších 30 sekúnd.
  Osvetlenie odsávača pár sa vypne 2 minúty po vypnutí varného panela.
  Poznámka: Ak zmeníte rýchlosť ventilátora na odsávači pár, deaktivuje sa predvolené pripojenie k varnému panelu. Funkciu znova aktivujete zapnutím a vypnutím oboch spotrebičov.
Zoznam režimov funkcie Hob²Hood
Režim Automatické osvetlenie Varenie Smaženie
H0 Vyp Vyp Vyp
H1 Zap Vyp Vyp
H2 Zap Rýchlosť ventilátora 1 Rýchlosť ventilátora 1
H3 Zap Vyp Rýchlosť ventilátora 1
H4 Zap Rýchlosť ventilátora 1 Rýchlosť ventilátora 1
H5 Zap Rýchlosť ventilátora 1 Rýchlosť ventilátora 2
H6 Zap Rýchlosť ventilátora 2 Rýchlosť ventilátora 3

Varný panel zaregistruje proces vrenia a zapne rýchlosť ventilátora podľa automatického režimu.

Varný panel zaregistruje proces smaženia a zapne rýchlosť ventilátora podľa automatického režimu.

Režim H2 zapne ventilátor s osvetlením nezávisle od teploty.

Poznámka: Ak zmeníte rýchlosť ventilátora na odsávači pár, deaktivuje sa predvolené pripojenie k varnému panelu. Funkciu znova aktivujete zapnutím a vypnutím oboch spotrebičov.
Poznámka: Pre bližšie informácie o používaní odsávača pár si pozrite návod na obsluhu odsávača pár.
Rady a tipy pre Hob²Hood

Získajte maximum z funkcie Hob²Hood.

Používanie varného panela so zapnutou funkciou Hob²Hood:

 • Panel odsávača pár chráňte pred priamym slnečným svetlom.
 • Na panel odsávača pár nemierte halogénové svetlo.
 • Ovládací panel varného panela nezakrývajte.
 • Nerušte signál medzi varným panelom a odsávačom pár (napr. rukou, rukoväťou kuchynského riadu alebo vysokým hrncom).
Poznámka: Okienko Hob²Hood komunikátora infračerveného signálu udržiavajte čisté.
Poznámka: Iné spotrebiče ovládané na diaľku môžu blokovať signál. Nepoužívajte takéto spotrebiče v blízkosti varného panela pri zapnutej funkcii Hob²Hood.

Odsávače pár s funkciou Hob²Hood

Celý sortiment odsávačov pár, ktoré podporujú túto funkciu, nájdete na našej zákazníckej webovej stránke. Odsávače pár spoločnosti Electrolux, ktoré podporujú túto funkciu, musia mať symbol .

Prídavné funkcie
Užitočné funkcie na pomoc v kuchyni.
Nastavte časovač s odpočítavaním smerom nadol

Nechajte váš varný panel odpočítavať smerom nadol minúty pre každú varnú zónu samostatne.

Najprv nastavte varný stupeň pre príslušnú varnú zónu a potom nastavte funkciu.
 1. Dotknite sa symbolu zóny.
 2. Dotknite sa .
  Na displeji sa zobrazí okno ponuky časovača.
 3. Funkciu zapnete začiarknutím .
  Symbol sa zmení na .
 4. Posuňte prstom doľava alebo doprava, aby ste vybrali požadovaný čas.
  Napr. nastavte hodiny a/alebo minúty.
 5. Dotykom tlačidla Ok potvrďte voľbu.

  Na zrušenie vašej voľby vyberte .

  Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál a bude blikať . Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla .

Ak chcete funkciu vypnúť, zmeňte nastavenie varného stupňa na 0.

Alternatívne sa na vypnutie funkcie dotknite naľavo od hodnoty časovača, dotknite sa vedľa a potvrďte váš výber keď sa zobrazí automaticky otvárané okno.

Zapnite kuchynský časomer

Nechajte váš varný panel odpočítať minúty pre varný panel ako celok.

Dôležité: Táto funkcia nemá vplyv na činnosť varných zón.
 1. Zvoľte ľubovoľnú varnú zónu.
  Na displeji sa zobrazí príslušný posuvný ovládač.
 2. Dotknite sa .
  Na displeji sa zobrazí okno ponuky časovača.
 3. Posuňte prstom doľava alebo doprava, aby ste vybrali požadovaný čas.
  Napr. nastavte hodiny a minúty.
 4. Dotykom tlačidla Ok potvrďte voľbu.

  Na zrušenie vašej voľby vyberte .

  Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál a bude blikať . Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla .

 5. Vypnutie funkcie:
  1. Dotknite sa naľavo od hodnoty časovača.
  2. Dotknite sa vedľa neho a potvrďte vašu voľbu keď sa zobrazí automaticky otvárané okno.
Stopky

Sledujte ako dlho je v činnosti vaša varná zóna.

Funkcia automaticky začne odpočítavanie po zapnutí varnej zóny.

Funkcia sa nezastaví keď nadvihnete kuchynský riad z varnej zóny.

Zapnite funkciu Stopky

Zapnite alebo vypnite funkciu Stopky podľa vašich preferencií.

 1. Dotknite sa  a otvorte Ponuka.
 2. Prelistujte ponukou, aby ste vybrali Nastavenia > Stopky
 3. Dotykom spínača funkciu zapnete/vypnete.
Resetujte funkciu Stopky

Resetujte funkciu Stopky, aby ste zosúladili odpočítavanie s vašim varením.

 1. Dotknite sa .
 2. Vyberte Obnoviť z automaticky otváraného okna.
Táto funkcia začne odpočítanie od 0.
Prerušte funkciu Stopky

Dočasne prerušte funkciu Stopky, aby ste zosúladili odpočítavanie s vašim varením.

 1. Dotknite sa .
 2. Vyberte Prestávka z automaticky otváraného okna.
Ak chcete pokračovať vo varení, zvoľte tlačidlo Start.
Uzamknite ovládací panel

Uzamknite ovládací panel, aby ste predišli náhodnej zmene varného stupňa.

Najprv nastavte varný stupeň.
Dotykom tlačidla zapnite funkciu.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, podržte tlačidlo 3 sekundy.

Poznámka: Funkcia Blok. ovládania sa deaktivuje aj keď vypnete varný panel.
Zapnite funkciu Detská poistka

Zapnite funkciu Detská poistka, aby ste zabránili náhodnému spusteniu varného panela.

 1. Dotknite sa na displeji, aby ste otvorili Ponuka.
 2. Zo zoznamu zvoľte Nastavenia > Detská poistka.
 3. Zapnite spínač.
 4. Dotknite sa písmen A-O-X v abecednom poradí, aby ste aktivovali funkciu.

Ak chcete funkciu deaktivovať, vypnite vypínač.

Ak chcete zatvoriť Ponuka, dotknite sa alebo pravej strany displeja v oblasti mimo automaticky otváraného okna.

Prerušiť a pokračovať vo varení

Dočasne prerušte a pokračujte vo varení bez zmeny zvolených nastavení.

Dôležité: Nemôžete aktivovať funkciu, keď je zapnutá funkcia Sprievodca pečením alebo Sous-vide.
Dôležité: Funkcia sa vypne PowerBoost.
 1. Dotykom tlačidla zapnite funkciu.
  Rozsvieti sa symbol . Všetky varné zóny, ktoré sú v činnosti, sú nastavené na najnižší varný stupeň.
 2. Opäť sa dotknite , aby ste obnovili varenie.
  Obnovia sa nastavenia varenia.
Automatické vypnutie zvyšuje bezpečnosť

V niektorých situáciách sa varný panel automaticky vypne alebo deaktivuje varné zóny.

Váš varný panel sa automaticky vypne:

Všetky varné zóny sú vypnuté.
Ak nie sú aktívne žiadne varné zóny, varný panel sa vypne na šetrenie energie.
Na ovládacom paneli je niečo položené viac ako 10 sekúnd.
Ak rozlejete alebo položíte niečo na ovládací panel (panvica, handrička a pod.), zaznie signál a varný panel sa vypne. Odstráňte príslušný predmet alebo vyčistite ovládací panel.
Varný panel sa príliš nahreje.
Váš varný panel sa vypne keď sa príliš nahreje, napr. keď panvica vyvrie dosucha. Pred opätovným použitím varného panela nechajte varnú zónu vychladnúť.
Používate nesprávny kuchynský riad alebo nie je na danej zóne žiaden riad.
Bliká symbol bielej varnej zóny a indukčná varná zóna sa deaktivuje automaticky po 1 minúte.
Nevypnete varnú zónu alebo nezmeníte nastavenie ohrevu.
Po čase sa zobrazí hlásenie a varný panel sa vypne. Čas závisí od nastaveného varného stupňa.
Vzťah medzi varným stupňom a časom automatického vypnutia

Čím je varná zóna teplejšia, tým kratší je čas automatického vypnutia.

Varný stupeň Varný panel sa vypne po
1 - 2 6 hodinách
3 - 5 5 hodinách
6 4 hodinách
7 - 9 1,5 hodine
Ukazovateľ zvyškového tepla

Ukazovateľ vám pomáha predísť dotknutiu sa horúcich povrchov.

Varovanie: Hrozí nebezpečenstvo popálenia zvyškovým teplom.

Indukčný varný panel generuje teplo potrebné na varenie priamo v dne kuchynského riadu. Kuchynský riad, následne, ohrieva sklokeramiku povrchu varného panela.

OptiHeat Control ukazovateľ zvyškového tepla zobrazuje úroveň zvyškového tepla ako III, II alebo I, kde III je najvyššia úroveň.

Öko Timer (Časovač Eko)

Na úsporu energie sa pred skončením odpočítavania vypne varná zóna.

Rozdiel v prevádzkovom čase a čase odpočítavania závisí od úrovne varného stupňa a trvania procesu varenia.

Nastavenia

Nakonfigurujte SensePro® podľa vašich potrieb.

Môžete zmeniť užitočné nastavenia vášho varného panela ako Jazyk, Jas displeja a Tóny tlačidiel.

Nastavte Jazyk

Chcete zmeniť Jazyk po prvom nastavení? Nastavte uprednostňovaný jazyk v niekoľkých krokoch.

 1. Dotknite sa na displeji, aby ste otvorili Ponuka.
 2. Vyberte položku Nastavenia > Jazyk.
 3. Vyberte preferovaný jazyk.
 4. Dotykom Áno potvrďte nastavenie.
 5. Dotknite sa  a zatvorte Ponuka.
Nastavte Tóny tlačidiel

Vyberte ako má varný panel indikovať dotknutie sa tlačidiel ovládacieho panela.

 1. Dotknite sa na displeji.
 2. Vyberte položku Nastavenia > Nastavenie > Tóny tlačidiel.
 3. Vyberte uprednostňovanú voliteľnú funkciu
  • žiadny zvuk,
  • kliknutie (predvolene),
  • pípnutie.
 4. Dotknite sa tlačidla Ok.
 5. Dotknite sa  a zatvorte Ponuka.
Nastavte Hlasitosť zvuku

Vyberte hlasitosť zvukovej signalizácie alebo indikácie dotknutia sa ovládacieho panela.

 1. Dotknite sa na displeji.
 2. Vyberte položku Nastavenia > Nastavenie > Hlasitosť zvuku.
 3. Vyberte uprednostňovanú voliteľnú funkciu.
 4. Dotknite sa tlačidla Ok.
 5. Dotknite sa  a zatvorte Ponuka.
Nastavte Jas displeja

Zmeny Jas displeja displeja môžu zvýšiť vizuálnu dostupnosť.

Môžete si vybrať medzi 4 rôznymi úrovňami jasu, kde 4 je najjasnejšie.
 1. Dotknite sa , aby ste otvorili Ponuka.
 2. Vyberte položku Nastavenia > Nastavenie > Jas displeja.
 3. Vyberte uprednostňovanú úroveň.
 4. Dotknite sa tlačidla Ok.
 5. Dotknite sa  a zatvorte Ponuka.

Čistenie a starostlivosť

Zistite kedy a ako čistič váš spotrebič. Čistý spotrebič v dobrom stave zvyšuje bezpečnosť a zlepšuje výsledky pri varení.
Čistenie a starostlivosť o váš varný panel

Zistite ako čistiť váš varný panel.

Dobre sa starajte o váš varný panel, vždy používajte kuchynský riad s čistým a nepoškodeným dnom.

Kedy čistiť varný panel

Varný panel očistite po každom použití.

Poznámka: Škrabance a tmavé škvrny na povrchu neovplyvňujú funkčnosť varného panela.

Okamžite odstráňte

 • roztopený plast,
 • plastovú fóliu,
 • cukor,
 • jedlo s cukrom.

Ak ich okamžite neodstránite, varný panel sa môže poškodiť.

Na čistenie skla použite špeciálnu škrabku. Škrabku držte v ostrom uhle a posúvajte ju po povrchu.

Po dostatočnom vychladnutí varného panela odstráňte

 • krúžky od vodného kameňa,
 • krúžky od vody,
 • tukové škvrny,
 • lesklé kovové sfarbenia.

Varný panel vyčistite vlhkou handričkou a neabrazívnym čistiacim prostriedkom, ktorý je vhodný pre sklenený povrch varného panela. Handričkou utierajte hladko zľava doprava, aby ste vyčistili vodorovné drážky v povrchu.

Na odstránenie lesklého kovového sfarbenia použite zmes vody a octu a vyčistite povrch varného panela.

Po čistení utrite varný panel mäkkou handričkou.

Šetrite energiu

Šetrite energiu bez námahy pri vašom každodennom varení.

Tipy ako jednoducho ušetriť energiu pri varení.

 • Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
 • Na riad podľa možností vždy položte pokrievku.
 • Kuchynský riad položte na varnú zónu ešte pred jej zapnutím.
 • Kuchynský riad položte na stred varnej zóny.
 • Pre menšie varné zóny použite menší riad.
 • Zvyškové teplo využite na udržiavanie teploty jedla alebo na roztopenie.

Videá, ako začať

Pozrite si naše inštruktážne videá a využívajte svoje spotrebiče na maximum.

 • Ako používať teplotnú sondu.

  Ako používať teplotnú sondu.

  Podrobný návod na použitie teplotnej sondy SensePro Hob.

  Ďalšie

 • Ako používať funkciu Assisted Cooking

  Ako používať funkciu Assisted Cooking

  Animácia krok za krokom ukazujúce, ako používať funkciu Assisted Cooking na varnom paneli SensePro. Pozrite sa a skúste to u seba doma.

  Ďalšie

 • Ako používať funkciu Sous-Vide

  Ako používať funkciu Sous-Vide

  Animácia krok za krokom ukazujúce, ako používať funkciu Sous-Vide na varnom paneli SensePro. Pozrite sa a skúste to u seba doma.

  Ďalšie

 • Ako používať užívateľské rozhranie u vašej varného panela SensePro

  Ako používať užívateľské rozhranie u vašej varného panela SensePro

  Ako maximalizovať využitie nového SensePro. Animácia vám ukáže tipy, ako používať nový SensePro. Menej rutinných krokov, nastavenie časovača pre každú zónu, zvýšenie výkonu, použitie asistovaného varenia.

  Ďalšie

 • Ako používať Sous-Vide ako v reštaurácii

  Ako používať Sous-Vide ako v reštaurácii

  Výhody varenie Sous-Vide - možnosť varenia jedál ako z reštaurácie pomocou varného panela Sense Pro.

  Ďalšie

Funkcie

Vychutnajte si perfektne upečené pokrmy s teplotnou sondou

S bezdrôtovou teplotnou sondou si pripravíte jedlá na profesionálnej úrovni aj doma. Teplotná sonda meria teplotu na stupeň presne, komunikuje s ovládaním varného panela a zabezpečuje precíznu prípravu pokrmov. Bez problémov dokáže udržiavať stanovenú konštantnú teplotu, takže vám umožní variť metódou sous-vide.

Intuitívny dotykový displej na ovládanie varného panela.

Dotykové ovládanie sa jednoducho používa a dodá vám istotu pri varení
Užívajte si intuitívne plnofarebné dotykové ovládanie na varnom paneli. Stačí si vybrať pokrm, ktorý chcete pripraviť, a displej vás bude nepretržite informovať o stave varenia, aby ste mali všetko bez námahy pod kontrolou. Varný panel navyše zobrazuje podrobné pokyny krok za krokom, aby sa vám každý pokrm perfektne podaril.

Individuálny časovač pre každú zónu

Pripraviť viacero chutných jedál a chodov môže byť náročné. Čo by ale nemalo byť náročné, je ovládanie varného panela. S naším varným panelom je to jednoduché: zapnite individuálny časovač pre každú varnú zónu a po uplynutí nastaveného času sa zóna automaticky vypne. Praktická funkcia, ktorá vás odbremení, keď to potrebujete.

S funkciou Bridge môžete spojiť varné zóny a získať viac priestoru na varenie

Viac priestoru na varenie
Funkcia Bridge dokáže spojiť dve samostatné varné zóny, ktoré potom fungujú ako jedna veľká zóna. Nastavený výkon a časovač sa automaticky zjednotia, čo zjednodušuje používanie grilu plancha alebo varenie v oválnom pekáči.

Absolútny komfort s Hob2Hood

Nech sa o odsávač postará varný panel
Technológia Hob2Hood znamená, že varný panel automaticky reguluje nastavenie odsávača. Počas varenia sa výkon ventilátora prispôsobuje teplote na varných zónach. Vy sa tak nemusíte zaoberať nastavovaním odsávača a všetku pozornosť môžete upriamiť na prípravu výborného jedla.

Napíšte recenziu

Váš spotrebič

Na trhu je dostupných niekoľko modelov tohto produktu. Aby sme mohli našim zákazníkom ponúkať relevantné recenzie, potrebujeme vedieť, aký model vlastníte. Označenie modelu a číslo výrobku (PNC) nájdete na typovom štítku alebo informačnej nálepke na spotrebiči.

Ako nájdem produktový štítok?

Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu recenziu

Skontrolujte, či vám do schránky prišiel potvrdzovací e-mail.

{{ props.errorNickname }}

Toto sa zobrazí vedľa vašej recenzie. Prosím nepoužívajte vaše celé meno. V takom prípade sa recenzia nepublikuje.

Na potvrdenie vašej recenzie potrebujeme vašu e-mailovú adresu.

{{ props.errorEmoji }}

Zákaznícke recenzie by sa mali zamerať predovšetkým na kvalitu, dizajn a hodnotu spotrebiča. Pre spätnú väzbu týkajúce sa služieb, zásielky alebo inštalácie kontaktujte Zákaznícke služby. Každá recenzie prejde pred zverejnením na tomto webe schválením. Ďalšie informácie nájdete v našich pokynoch pre vytvorenie recenzie.

Prosím, odsúhlaste podmienky.

Zaregistrujte sa do MyElectrolux a získajte 10 % zľavu na ďalší nákup